مدل‌سازی تعادل بخار- مایع با استفاده از معادله حالت ساده شده SAFT

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 استادیار مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

در این کار، معادله حالت ساده شده SAFT مشابه با معادله حالت ساده شده PC-SAFT برای مدل‌سازی تعادل فازی بخار- مایع سیستم‌هایی شامل مواد غیرتجمعی- غیرتجمعی، تجمعی- غیرتجمعی و تجمعی- تجمعی، بکار رفته است. در این کار، از معادله حالت ساده شده SAFT برای بررسی تعادل فازی بخار- مایع سیستم‌های دوجزئی متان- پروپان، متانول- پنتان و آب- متانول استفاده شده است. دراین مقاله، در معادله حالت ساده شده SAFT از تابع توزیع شعاعی ماده خالص، برای مخلوط‌ها استفاده شده است. پارامترهای ماده خالص برای هر دو معادله حالت SAFT و معادله حالت ساده شده SAFT یکسان می‌باشد. برای آب از مدل تجمعی 3B و برای متانول از مدل تجمعی 2B استفاده شد. با در نظر گرفتن یک پارامتر برهم‌کنش دوجزئی، نتایج به دست آمده از معادله حالت ساده شده SAFT برای مخلوط‌های فوق با اطلاعات آزمایشگاهی سازگاری خیلی خوبی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

modeling vapor-liquid equilibria by simplified SAFT equation of state

نویسندگان [English]

  • Yasin Hajeb 1
  • Amir Abbas Izadpanah 2
  • Shahriar Osfouri 2
1 M.S. Student, Department of chemical engineering, Faculty of oil, Gas and petrochemical engineering, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
2 Assistant professor of chemical engineering, Department of chemical engineering, Faculty of oil, Gas and petrochemical engineering, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

In this work, simplified SAFT equation of state similar to simplified PC-SAFT equation of sate was used for modeling vapor-liquid equilibria of systems containing associating-associating , associating-nonassociating and non-associating-nonassociating compounds. Simplified SAFT equation of state was used to model binary systems methane-propane, methanol-pentane and water-methanol. pure component radial distribution function was used for mixtures in this simplified SAFT equation of state. pure component parameters for both SAFT and simplified SAFT equation of sate are identical. 3B and 2B association schemes were used for water and methanol, respectively. for the above binary systems, by adjusting one binary interaction parameter, calculated results from simplified SAFT equation of state were in good agreement with experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling
  • vapor-liquid equilibria
  • simplifird SAST EOS
  • simplified PC-SAFT EOS