مطالعه موردی: به کارگیری چندین مدل ترمودینامیکی در مقایسه روش های تعیین اندازه شیرهای اطمینان فشار دریک سکوی فراساحلی تولید نفت

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

کارشناس فرآیند و محاسبات هیدرولیک خط لوله

چکیده

امروزه اهمیت تجهیزات پرکاربرد فراهم کننده ایمنی به خصوص در صنایع فراساحلی حائز اهمیت بسیار می باشد. مقاله حاضر با هدف بررسی روش های موجود تعیین اندازه شیرهای ایمنی به عنوان یکی از پرکاربردترین تجهیزات ایمنی با به کارگیری مدل های ترمودینامیکی مشهور و مقایسه این روشها و همچنین نقش این مدل ها در پیش بینی مشخصات سیال در هنگام عبور از شیرهای ایمنی تهیه شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد برخی از مدل های ترمودینامیکی قادر به پیش بینی مشخصات نقطه بحرانی سیال نمی باشند و به همین دلیل برای تعیین اندازه شیرهای ایمنی کاربرد نخواهند داشت. همچنین این نتیجه حاصل گردید که در موردی که مدل ترمودینامیکی قابل استفاده باشد، تفاوتی در قطر اوریفیس شیر ایمنی بین دو روش استفاده از فشار بحرانی و دانسیته ثابت وجود ندارد، اما استفاده از ابزار Depressurizing نرم افزار HYSYS نتایج کاملا متفاوتی ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Pressure Safety Valve Sizing Methods by Applying Various Thermodynamic Models In an Oil Off-Shore Platform (a Case Study)

چکیده [English]

One of the significant concepts drawing official attractions in these days is the process safety. This is more important specifically in off-shore oil and gas platforms when releasing hydrocarbons could cause irreversible damages to both environment and personnel. One important instrument device which can provide safety for process equipment in oil and gas fields is PSV. Adequate and suitable size of PSV orifice is of great importance. The main objective of the present work is to compare prediction results of different thermodynamic models regarding relieving fluid properties and also applying different methods to size PSV orifice. It has concluded that some of the thermodynamic models are not able to predict critical properties of fluid, they are not applicable in sizing PSVs with first method (using critical pressure), however, orifice designation in methods of sizing are the same when other models were introduced, though, using depressurizing-HYSYS produced different results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 'Pressure safety valve"
  • "sizing of pressure safety valve"
  • "process safety"
  • "safety equipment"