مطالعه و بررسی جذب تعادلی گازها درجاذب های جامد

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 مسئول پروژه

2 دانشجو

چکیده

جذب گازها بر روی جاذب های جامد یکی از فرآیندهای مهم در صنایع گاز و همچنین در تصفیه پساب های صنعتی می باشد. در این مقاله مدلسازی فرآیند جذب گازها درجاذب های جامد به منظور بررسی رفتار سیستم جذب و همچنین پیش بینی میزان جذب مورد بررسی قرار گرفته است.در این پژوهش پس از معرفی کلیه مدلهای دو و سه پارامتری جذب تعادلی گاز ،مدل های لانگمویر، فرندلیچ، تمکین و ردلیش-پترسون انتخاب و پس از فرمولاسیون ریاضی و تنظیم پارامترهای هر مدل نتایج تجربی با استفاده از مدلهای فوق الذکر پیش بینی شده است. .به منظور بررسی عملکرد هر مدل، انحراف نسبت به داده های آزمایشگاهی برای هر مدل محاسبه شده است. نتایج نشان میدهد که مدل های جذب فرندلیچ و ردلیش- پترسون دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل های مورد مطالعه در فرآیند جذب گاز می باشند و دارای انحراف کمتری نسبت به نتایج آزمایشگاهی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Equilibrium adsorption of gases on adsorbents

چکیده [English]

Adsorption of gas on solid adsorbents is one of the important processes in gas industry and industrial wastewater treatment processes. In this work, the equilibrium adsorption models of gas including two and three parameter isotherms were studied. Also, the Langmuir، Freundlich، Temkin and Redlich- Peterson models have been investigated to account the adsorption amount of gas on adsorbents and adsorption behavior. After mathematical formulation of these models, the tuning parameters were adjusted. In order to compare the performance of studied models, the gas adsorption experimental data reported in the literature were correlated using deviation of the predicted gas adsorption amount from their experimental results. The results show that the Freundlich and Redlich- Peterson models predict more accurately the gas adsorption experimental data on adsorbents in comparison to other models. Also, the Temkin model predicts accurately the gas adsorption experimental data on solid adsorbents in comparison to Langmuir model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equilibrium adsorption of gas
  • Isotherm
  • adsorbent