بررسی کنترل دما در افزایش مقیاس راکتور واکنش جفت شدن اکسایشی متان

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی راههای کنترل دمای راکتور نیمه صنعتی واکنش OCM می باشد. دراین راستا یک ایده جدید برای فرایندOCM پیشنهاد کرده ایم که در آن جریان (split flow mode) می شود و خوراک واکنش OCM شامل هوا و متان قبل از ورود به راکتور تا دمای واکنش گرم میشود. در این طرح راکتور باید تبادل حرارت با محیط در اثر کنوکسیون و تشعشع داشته باشد. روش عبور گاز از میان بستر ذرات جامد، برای گرم کردن خوراک تا دمای بهینه پیشنهادشده است. درراکتور واحد نیمه صنعتی گاز طبیعی در مجاورت هوا تبدیل به اتان و اتیلن می شود که در این راستاراکتور بستر ثابت کاتالیستی OCM از یک لوله با قطر اسمی یک اینچ و بطول یک متر و بیست سانتیمتر تشکیل خواهد شد. طراحی راکتور براساس حرارت آزاد شده 34-43 کیلو کالری به ازای هر مول متان در خوراک انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Some Aspects of Temperature Control in scale-up of Oxidative Coupling of Methane

چکیده [English]

In this research some aspect of temperature control in pilot reactor was investigated. The split flow mode procedure was proposed, in which the temperature of feed gas, containing methane and oxygen, were reached to favorite reaction temperature before entrance to reactor. For the reason of highly exothermic of partial oxidative reaction, the important problem will be removal of heat flux from reactor body. In this research reactor was exposure in heat transfer with environment through radiation and convection. The passing of gas through the packed bed was used for reaching feed gas temperature to the optimum range. In this way OCM reactor was performed in isothermal operation and has high potential for heat removal. The reactor designed for diameter of 1 in and length of 125 cm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • OCM
  • Fixed bed reactor
  • Perovskite Catalyst
  • Scale Up