دوره و شماره: دوره 9، شماره 47، آذر 1393، صفحه 5-93