بررسی رفتار ترمودینامیکی و دینامیکی رسوب واکس در خطوط لوله انتقال نفت خام

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

مسئول پروژه

چکیده

در این تحقیق به بررسی رفتار ترمودینامیکی و هیدرودینامیکی رسوب واکس در نفت خام پرداخته شده است. بدین منظور در ابتدا مکانیزیم تشکیل واکس وسپس پارامترهای موثر در تشکیل رسوب واکس در خطوط انتقال نفت خام مورد مطالعه قرار گرفته اند. همچنین روشهای آزمایشگاهی اندازه گیری رسوب واکس و مشخصات آن معرفی گردیده ا ند. در ادامه مواد افزودنی جهت بهبود رفتار رئولوژی و نقطه ریزش نفت خام بررسی شده اند. در نهایت پس از معرفی مدلهای پیش بینی کننده رسوب واکس در نفت خام ، مدلسازی رسوب واکس با استفاده از داده های ارائه شده در مقالات انجام پذیرفت و میزان انحراف هر مدل مشخص گردید. نتایج این تحقیق نشان میدهد که مدل SS دارای انحراف بیشتری در حدود 26 درصد نسبت به مدل MSبا انحراف حدود17 درصددر پیش بینی میزان رسوب واکس در نفت خام می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation on thermodynamic and hydrodynamic behavior of wax precipitation in pipe lines

چکیده [English]

In this research, the thermodynamic and hydrodynamic behavior of wax precipitation in crude oil has been investigated. The mechanisms of wax precipitation in pipe lines have been studied. Also, additives that improve the rheological behavior of crude oil and pour point have been investigated. Finally, thermodynamic models were studied and after mathematical formulation of these models, the tuning parameters were adjusted. In order to compare the performance of studied models, the wax precipitation experimental data reported in the literature were correlated using deviation of the predicted was precipitation amount from their experimental results. The results show that the Multi-Solid model predicts more accurately the wax precipitation experimental data with 17% deviation in comparison to other models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wax precipitation
  • Pipe lines
  • Pour point
  • rheology
  • Thermodynamic models