دوره و شماره: دوره 9، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 5-92 
تجزیه و تحلیل علل تخریب تیوب در اکونومایزر سیستم تولید بخار

صفحه 53-65

اکرم نوری دلاور؛ محسن صبوری؛ امیر پاشا؛ مهدی جوانمردی


عملکرد چرخه های سردسازی خارجی در فرآیند مایع سازی هیدروژن

صفحه 66-78

علی صابری مقدم؛ سجاد آزادگان جهرمی؛ محمد مهدی بحری رشت آبادی