بررسی تجربی خواص رئولوژیکی نانوسیال بر پایه روغن در لوله های بیضوی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 دانشجوی کارشناس انرژی

3 عضو هیئت علمی پژوهشکده انرژی

چکیده

در این مقاله یک تحقیق تجربی برای مطالعه ویژگی های انتقال حرارت توسط جریان نانوسیال در داخل لوله های بیضوی تحت شار حرارتی ثابت انجام شده است. نانوسیال با غلظتهای وزنی مختلف ذرات شامل 0.2 ، 0.5 ، 1 و 2 درصد استفاده شده است. بخش تست توسط یک کویل که با هیتر الکتریکی پیچیده شده بدور آن برای تولید شرائط شار حرارتی ثابت مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از جریان انتقال حرارت جابجائی سیالات در داخل لوله های با سطح مقطع مدور و بیضی شکل ،نشان می دهد که با افزایش شار حرارتی و سرعت جریان ، ضریب انتقال حرارت جابجائی افزایش می یابد. همچنین مشاهده گردید که با استفاده از جریان نانوسیالات به جای استفاده از سیال پایه یعنی روغن انتقال حرارت و استفاده از لوله های بیضی شکل به جای لوله های با سطح مقطع مدور باعث افزایش انتقال حرارت جابجائی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation on the Rheological Properties of Heat Transfer Oil Nanufluid Flow inside Elliptical Tube

نویسندگان [English]

  • Ehsan Imani 2
  • Mohammad Pazouki 3
1 Assistant Proffesor
2 Student Expert of Energy
3 Associate professor of Energy Department
چکیده [English]

An experimental investigation has been carried out to study the heat transfer characteristics of nanofluid flow inside elliptical tubes under constant heat flux. Nanofluids with different particle weight concentrations of 0.2, 0.5, 1 and 2% are used. The test section was heated by an electrical heating coil wrapped around it to produce constant heat flux condition. The results obtained for the convective heat transfer of flow inside round and elliptical tubes indicate that by increasing the heat flux and the flow rate, the convective heat transfer coefficient is increased. Also, it was observed that using nanofluid flow instead of heat transfer oil flow and applying elliptical tubes instead of round tube will enhance the convective heat transfer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanofluid
  • Heat transfer Oil
  • Elliptical tubes
  • Constant heat flux
  • Viscosity