دوره و شماره: دوره 10، شماره 50، شهریور 1394، صفحه 5-130 

ترویجی

بررسی تجربی خواص رئولوژیکی نانوسیال بر پایه روغن در لوله های بیضوی

صفحه 5-11

سید امیر حسین زمزمیان؛ احسان ایمانی؛ محمد پازوکی


بررسی تاثیر متغیرهای عملیاتی بر مقدار محصول ته ماند برج تقطیر اتمسفریک پالایشگاهی به کمک شبیه ساز

صفحه 12-24

مسلم شهامت پور؛ سید مصطفی طباطبائی قمشه؛ مسعود نعمت الهی؛ محسن ملکی دوززاده