تأثیر اندازه ذرات بر عملکرد کاتالیست مولیبدن دی‌سولفید قلیایی موثر در تولید اتانول و الکل‌های سنگین از گاز سنتز

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران پردیس علوم دانشکده شیمی

2 مدیر دپارتمان شیمی کاربردی

چکیده

کاتالیست‌های مولیبدن قلیایی با درصد مولیبدن 5/2 ، 5، 10، 15 و 20 و نسبت مولیبدن به پتاسیم 875/1 بر روی نانو لوله‌کربنی جهت بررسی عملکرد کاتالیست با تغییر اندازه ذرات به روش تلقیح سنتزشدند. کاتالیست‌ها در oC 330و 18 بار در حضور هیدروژن و مونوکسیدکربن (نسبت 2 به1)، جهت سنتز الکل‌ها تست شدند. محصولات جمع‌آوری شده توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی آنالیز شدند. کاتالیست‌ها با روش‌های BET ، TPR، XRD ، H2-Chemisorption و TEM ویژگی‌سنجی شدند. در کاتالیست با اندازه ذرات کوچک‌تر اکسید Mo-k بیشتری تولید شده و احیای آن براساس TPR در دمای پائین‌تر انجام شد با افزایش درصد وزنی مولیبدن و در نتیجه افزایش اندازه ذرات از حدود 3 به 2/9 نانومتربر اساس داده‌های TEM و H2-Chemisorptin ، گزینش‌پذیری متانول از %5 به 26% افزایش یافته و گزینش‌پذیری اتانول از 95% به 74% کاهش می‌یابد و نتایج نشان‌دهنده تاثیر اندازه ذرات مولیبدن بر عملکرد کاتالیست است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of particle size on the performance of MoS2-K2O/CNTs nano catalyst in ethanol and higher alcohol synthesis from syngas

نویسنده [English]

  • Saba Karimi 1
1
2
چکیده [English]

Up to 20wt% of Mo is added to the CNTs by impregnation method in order to study the particle size effect on catalyst performance. The ratio of Mo/K is fixed at 1.875. The performance of the catalysts was assessed in a micro-reactor at 330oC, 18 bars and H2/CO=2. Catalysts were characterized using different methods including TEM BET, XRD, TPR and H2 chemisorption. According to TPR results smaller particles produce Mo-k oxides which reduced in lower temperature . Increasing Mo particle sizes,based on TEM and H2-Chemisorption results, ethanol selectivity decreased from about 95% to 74% and methanol selectivity increased from 5% to 26%. These results could be attributed to particle size effect on catalytic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • molybdenum
  • Particle Size
  • Selectivity
  • Ethanol