شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

2 کارشناس

چکیده

هدف از این پژوهش شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون در شرکت ملی پالایش و پخش بوده و روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها توصیفی می باشد . در این پژوهش ، از مدل دنیسون استفاده شده که فرهنگ سازمانی را بر اساس 4 بعد درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و ماموریت مورد ارزیابی قرار می دهد. برای جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و پس از تجزیه و تحلیل داده ها ، فرهنگ سازمان بر اساس مدل دنیسون در شرکت ملی پالایش و پخش در ابعاد چهارگانه در حد متوسط و بالاتر از متوسط قرار گرفته است . با این وجود در برخی از شاخصها از جمله "تیم گرایی" ،" توسعه قابلیتها" ، "انسجام " و " مشتری مداری" نیازمند بهبود است. نتایج بدست آمده از نرم افزار لیزرل نشان دهنده برازش مناسب مدل تحقیق بوده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Understanding organizational culture based on Denison Model in National Iranian Oil Refining and Distribution Company

نویسندگان [English]

  • mahrokh mokhtaran 1
  • reza dehdari 2
1
2
چکیده [English]

The aim of this study is Understanding organizational culture based on Denison Model in National Iranian Oil Refining and Distribution Company.And survey methods applied and the descriptive nature of data collection. In this study, the Denison model than newer and more complete models to be used in a corporate culture based on 4 involved in the work, consistency, adaptability and mission or the mission is evaluated. A questionnaire was used to collect data. After analyzing the data, the Denison organizational culture based on the National Refining and Distribution Company in four dimensions are average and above average. However, a number of indicators such as "team-oriented", "develop capabilities," "integrity" and "customer" needs improvement. The results of the research model was a LISREL software represents a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Involvement
  • consistency
  • Adaptability
  • Mission