بررسی استفاده از بازدارنده ی لیگاند سالن برای کاهش خوردگی استیل کربنی مورد استفاده در بویلر پالایشگاه آبادان

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجو / دانشگاه صنعت نفت

2 استادیار / دانشگاه صنعت نفت

3 مهندس بازرسی فنی / پالایشگاه آبادان

چکیده

در این مقاله کاهش خوردگی فولاد ساده کربنی مورد استفاده در بویلرها با استفاده از یک بازدارنده مورد بررسی قرار گرفته است. روش های الکتروشیمیایی و بررسی سطح برای ارزیابی اثر بازدارنده لیگاند سالن به نام N,N′-bis(2,4,6-trihydroxyacetophenone)-2,2-dimethylpropandiimine (THAPDP) بر روی کاهش خوردگی فولاد ساده کربنی در محیط بازی (pH=10) حاوی سدیم کلرید انجام شد. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که ترکیب ذکر شده یک بازدارنده ی مناسب برای فولاد ساده کربنی است که بازدهی آن با افزایش غلظت بازدارنده بیشتر می شود. همچنین نمودارهای پلاریزاسیون نشان می دهد که می توان از این ترکیب آلی به عنوان یک بازدارنده ی مختلط یاد کرد. مکانیزم جذب بر روی سطح از مدل جذب لانگمویر تبعیت می کند. پارامتر های اکتیواسیون و جذب از جمله انرژی فعال سازی، تغییرات آنتالپی و آنتروپی، ثابت تعادل جذب و تغییرات انرژی آزاد گیبس از طریق به دست آوردن جریان خوردگی در دماهای گوناگون محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The investigation on inhibition effect of salen ligand for carbon steel corrosion in boiler

نویسندگان [English]

  • Javad Dahdeleh 1
  • Iman Danaee 2
  • Gholamreza Rashed 2
  • Khalil Qobadi 3
1 petroleum university of technology
2 assistant professor / petroleum university of technology
3 Inspection engineer / Abadan refinery
چکیده [English]

In this work, the inhibition effect of corrosion inhibitor was studied on carbon steel corrosion in boiler. The inhibition effect of N,N′-bis(2,4,6-trihydroxyacetophenone)-2,2-dimethylpropandiimine (THAPDP) as a Salen Ligand corrosion inhibitor on carbon steel was investigated in alkaline solution (pH=10) containing 3% NaCl using electrochemical and surface techniques. Experimental results suggested that this compound was an effective corrosion inhibitor for mild steel and the protection efficiency was increased with the increase in inhibitor concentration. The experimental results indicated that this organic compound was a mixed-type inhibitor. Adsorption on the mild steel surface followed the Langmuir isotherm model. Activation parameters and thermodynamic adsorption parameters of the corrosion process such as Ea, ΔH, ΔS, Kads, and ΔGads were calculated at different temperatures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrosion
  • Carbon Steel
  • Tafel
  • Inhibitor
  • adsorption model