دوره و شماره: دوره 10، شماره 51، آذر 1394، صفحه 5-219 
بررسی عوامل موثر بر مورفولوژی و سرعت نشست کک در کوره های شکست حرارتی

صفحه 152-165

سید محمدرضا شجاع؛ یوسفعلی قربانی؛ مریم شانه ساز؛ علیرضا رحیمی؛ داریوش سالاری