مدلسازی ترمودینامیکی فرآیند آسفالتین زدایی از نفت خام با استفاده از حلالهای سبک آلکانی

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

مسئول پروژه

چکیده

یکی از فرآیندهایی که جهت استخراج آسفالتین از نفت خام به کار میرود ، فرآیند استخراج آسفالتین با حلال های سبک آلکانی می باشد. در این مقاله به بررسی پدیده رسوب آسفالتین در نفت خام در حین فرآیند تیتراسیون نفت با حلالهای آلکانی پرداخته شده است. بدین منظور پس از معرفی مدلهای موجود ترمودینامیکی، مدلسازی ترمودینامیکی رسوب آسفالتین ناشی از فرآیند تیتراسیون نفت با حلالهای آلکانی توسط سه مدل ترمودینامیکی جامد،PC-SAFT وFlory- Huggins انجام شده است. نتایج مدلسازی ترمودینامیکی رسوب آسفالتین توسط مدل‌های موردمطالعه نشان می‌دهد که مدل PC-SAFT با داشتن میزان انحراف 05/4 تا 17/6 درصد بالاترین دقت را در میان مدلها در پیش بینی میزان رسوب آسفالتین دارا می‌باشد. همچنین مدل جامد با میزان انحراف 03/10 تا 30/21 پایین ترین دقت را در میان مدل‌های مورد مطالعه در پیشبینی رسوب آسفالتین دارا می‌باشد. دقت مدل Flory- Huggins در پیش بینی رسوب آسفالتین مابین مدل جامد و PC-SAFT می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Thermodynamic modeling of asphaltene precipitation in crude oil using light alkane solvents

چکیده [English]

One of important processes in petroleum industry is asphaltene extraction from crude oil using light alkane solvents. In this work, asphaltene precipitation in crude oil during alkane solvent titration has been studied. Also, PC-SAFT, Flory- Huggins and Solid models have been investigated to account the amount of asphaltene extraction from crude oil using light alkane solvents during deasphaltene processes. After mathematical formulation of these models, the tuning parameters were adjusted. In order to compare the performance of studied models, the amount of asphaltene extraction from crude oil using light alkane solvents. experimental data reported in the literature were correlated using deviation of the predicted asphaltene precipitation amount from their experimental results. The results show that the PC-SAFT EOS correlates more accurately the experimental results over a wide composition interval with deviation of 4.05 to 6.17% whereas modeling based on the Solid model is less accurate with deviation 10.03 to 21.3%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asphaltene precipitation
  • Titration by alkane solvent
  • Deasphaltene