شبیه سازی فرآیند گوگردزدائی از نفتا به صورت هتروژن و بررسی اثر متغیرهای عملیاتی بر حذف گوگرد

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی شیمی

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی شیمی

چکیده

امروزه با توجه به وضع قوانین زیست محیطی سختگیرانه به منظور کاهش ترکیبات گوگردی، فرآیند گوگرد زدایی از برش های نفتی اهمیت بسیار زیادی یافته است. در کوشش هایی که تاکنون به منظور شبیه سازی این فرآیند صورت گرفته است، عموما از یک مدل هموژن استفاده گردیده است که این فرض در خصوص راکتورهای موجود در مقیاس صنعتی همواره صحیح نمی باشد. در پژوهش حاضر، راکتور فرآیند گوگرد زدایی نفتا با استفاده از مدل هتروژن شبیه سازی گردیده است. نتاج حاصل از این مدل تطابق بسیار خوبی با داده های آزمایشگاهی گزارش شده در مراجع دارد. همچنین در پژوهش حاضر، اثر متغیرهای مهم عملیاتی شامل: دما، فشار و سرعت فاز گاز بررسی گردیده است. نتایج نشان می دهد که افزایش دما و فشار تاثیر مثبتی بر حذف ترکیبات گوگردی دارد درحالیکه افزایش سرعت فاز گاز تاثیر منفی بر حذف ترکیبات گوگردی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation of Naphtha Hydrodesulfurization by a Heterogeneous Model and Evaluating The Effect of Important Operating Parameters On Elimination of The Sulfur

نویسندگان [English]

  • Ali Bakhshi Ani 1
  • Habib Ale-Ebrahim 2
1
2 AmirKabir University-Faculty of Chemical Engineering
چکیده [English]

Todays, the hydrodesulfurization (HDS) is becoming more important process in modern refineries due to environmental regulations. Most of the researches in HDS modeling use a homogeneous model to simulate the reactor. However, it is not always an accurate assumption for a real industrial reactor. In this study, the naphtha hydrodesulfurization reactor was simulated by a heterogeneous model. The model results show a good agreement with the reported experimental data. Furthermore, the effect of important operating parameter including: temperature, hydrogen pressure, and gas velocity on HDS reaction was evaluated. The results show that increasing the pressure and the temperature have a positive effect on eliminating the sulfur. However, increasing gas velocity has a negative effect on eliminating the sulfur.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • Naphtha hydrodesulfurization
  • Heterogeneous model
  • Effect of operating parameters