دوره و شماره: دوره 10، شماره 52، اسفند 1394، صفحه 5-275 

ترویجی

غشاهای شبکه آمیخته در جداسازی گاز: چالش ها و چشم انداز

صفحه 5-20

ایمان خلیلی نژاد؛ علی کارگری؛ محمد مرفاوی


مطالعه و مروری بر تشکیل و روشهای حذف رسوبات معدنی در فرآیند بازیافت نفت

صفحه 100-112

بهروز میرزایی؛ سیدعلی موسوی دهقانی؛ سیدحسین هاشمی؛ محمود دین محمد


خالص‌سازی و عامل‌دار کردن نانولوله های ‌کربنی

صفحه 149-166

خدیجه صفایی؛ اکرم توکلی؛ علی اکبر بابالو