نقش مدیریت استعداد در حفظ و نگهداری منابع انسانی مستعد در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 کارمند

2 هیئت علمی دانشگاه ازاد قایمشهر

3 مشاور صنعتی

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش و رابطه مدیریت استعداد در حفظ و نگهداری منابع انسانی مستعد در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری می باشد. روش انجام این تحقیق ، توصیفی – پیمایشی و روش انجام نمونه گیری تصادفی طبقه ایی می باشد که بدین منظور پرسشنامه ایی برای سنجش نقش مدیریت استعداد بر پیامدهای آن طراحی و در میان نمونه ایی متشکل از 95 نفر از کارکنان و مسئولین که دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر بوده اند توزیع گردید که به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ، و از آزمون تی تست استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که چهار پیامد مدیریت استعداد که عبارتند از ترک نکردن افراد مستعد از سازمان، ثبات و امنیت شغلی افراد مستعد، ایجاد خزانه استعداد و خالی نماندن منصب های کلیدی، به ترتیب از مهمترین نتایج مدیریت استعداد در سازمان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Talent management role in the preservation of human resources potential in the Oil Products Distribution Company Sari area

نویسنده [English]

  • gholam reza shakeri navahi 3
1 Employee
2
3
چکیده [English]

The main reason of this research to study the role and relation of talent management in preserving and talented human resources in national distribution company of petroleum is Sari region.. The methods of this study is cross sectional survey and sampling method is stratified random. For this purpose, a questionnaire designed to measure the role of talent management, distributed among a sample of 95 staffs and officials of bachelor’s degree or higher. In order to analyze data, SPSS software and T-test are used. The findings of this research show that four factors of talent management that are not leaving talented people in organization, stability and job security of talented people, create a talent treasury and not empting key positions are respectively the most important results in talent management in organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: talent management
  • talented human resources
  • Treasury talent