پیش بینی نرخ رسوب آسفالتین در سیستم‌های جریانی با استفاده از مدل‌های رسوبگذاری در مبدل‌ها

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

رسوب آسفالتین پدیده پیچیده‌ای است که تقریبا در تمام چاه‌های نفت، تاسیسات سرچاهی و انتقال نفت‌های آسفالتینی دیده می شود. هدف از این کار ارائه مدلی برای پیش‌بینی نرخ رسوب آسفالتین در خطوط جریانی است. مدل ارائه شده باید قادر باشد تاثیر سرعت و دما را روی پدیده رسوب پیش‌بینی کند. برای این منظور نیاز به دستگاهی است که بتوان شرایط دینامیک را با آن شبیه‌سازی کرد. مدل‌هایی که برای اندازه‌گیری نرخ رسوب استفاده شده‌اند مدل‌های استفاده شده برای پیش‌بینی رسوبگذاری در مبدل‌ها هستند. این مدل‌ها دارای دو ترم تشکیل رسوب و دفع رسوب هستند. ترم تشکیل رسوب در همه مدل ها تقریبا یکسان است ولی ترم دفع رسوب به دو شکل ارائه می‌شود که عبارتند از 1) عبارت وابسته به تنش برشی روی دیواره 2) عبارت وابسته به انتقال جرم. نتایج برازش مدل‌ها بر داده‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد که مدل‌ها به خوبی بر داده های آزمایشگاهی منطبق می باشند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predict of rate of asphaltene deposition in flowing system using fouling models in heat exchangers

نویسنده [English]

  • Farhad Salimi
چکیده [English]

Asphaltene deposition is one of the main problems in asphaltenic oil fields.The aim of this work presents a model for predicting the rate of asphaltene deposition in flowing system. The model should be able to predict the effect of velocity, temperature on deposition rate. To study of asphaltene deposition in flowing system, a flow assurance type setup is needed. The models were used for measuring the rate of asphaltene deposition is based on fouling models for heat exchanger.These models have two terms, the deposition and removal terms. The deposition terms are the same in the all of the models but the rate of removal is described either by shear-related or mass-transfer related expressions.The results of data fitting show that there are good agreement between the predicted thickness and the experimental value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asphaltene
  • rate of deposition
  • Fouling model
  • Flowing system