دوره و شماره: دوره 11، شماره 53، خرداد 1395، صفحه 1-114 

کاربردی

بررسی نقش رهبری تحول آفرین در تسهیل نوآوری با نقش میانجی فرهنگ نوآورانه در پالایشگاه نفت آبادان

صفحه 102-114

جمال سلیمزاده؛ صید مهدی ویسه؛ اسفندیار محمدی؛ ابراهیم عابدینی