بررسی نقش رهبری تحول آفرین در تسهیل نوآوری با نقش میانجی فرهنگ نوآورانه در پالایشگاه نفت آبادان

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 کارشناس ولو شاپ کارگاه مرکزی

2 استادیار دانشگاه ایلام مسئول پزوهش

3 استادیار دانشگاه ایلام مدیر گروه مدیریت اجرایی

4 ریس امور کارکنان پالایشگاه ابادان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر تسهیل نوآوری و نقش میانجی فرهنگ نوآورانه در پالایشگاه نفت آبادان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان پالایشگاه نفت آبادان که تعداد آنها 5225 نفرکه از این تعداد از طریق فرمول کوکران 358 نفر به عنوان نمونه بدست آمد. روش پژوهش از نوع توصیفی است که به لحاظ ماهیت کاربردی و به لحاظ روش اجرا پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفیو از آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل رگرسیون و آزمون فریدمن ) با استفاده از نرم افزارspss انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین رهبری تحول آفرین و تسهیل نوآوری و فرهنگ نوآوری و همچنین ابعاد رهبری تحول آفرین (ترغیب ذهنی، نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش و ملاحظه فردی) با تسهیل نوآوری و فرهنگ نوآوری رابطه معنا داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The survey of the role of transformational leadership in facilitate innovation and innovative culture mediator role in the Abadan oil refinery

چکیده [English]

Those Leaders who demonstrate transformational behaviors create a series of positive effects in the organization. This study examined the mediating role of transformational leadership to facilitate innovations and innovative culture in Abadan Oil Refinery done. and the participants were the workers of Abadan Refinery which were 5225 people, 358 using the Cochran formula the sample size was. The research method was descriptive in nature and in terms of practical implementation survey. To check the normality of the distribution of variable data Kolmogorov- Smirnov test was used. The data was collected through a questionnaire, and to analyze the collected data descriptive statistics and inferential statistics Using the software spss were used. The results obtained show that between transformative leadership and facilitate innovation and innovation culture and transformational leadership style (Inspirational motivation, idealized influence, intellectual simulation and individual consideration) by facilitating innovation, and there is a positive effect between culture innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • facilitate innovation
  • innovation culture