بررسی عوامل موثر بر تولید و عملکرد امولسیون شکن زیستی تولید شده از سویه اسینتوباکترکالکواسیتیکوس

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

نفت استخراج شده در اکثر حوزه‌های نفتی حاوی مقادیری آب نمک به شکل امولسیون است. امولسیون شکنی شیمیایی، متداول‌ترین روش برای شکست امولسیون‌های آب نمک در نفت است. در سال‌های اخیر استفاده از روش‌های زیستی توجه زیادی را در شکست امولسیون به خود جلب کرده‌اند. در این پژوهش سویه اسینتوباکترکالکواسیتیکوس به‌منظور شکست امولسیون به‌کار گرفته شده‌است. مایع رویی محیط تخمیر این باکتری توانایی بالایی در شکست امولسیون آب در نفت نشان داده است و برای افزایش عملکرد امولسیون‌شکن تولید شده، شرایط بهینه‌ی محیط کشت شامل pH، دما و نسبت کربن به نیتروژن با استفاده از روش سطح پاسخ تعیین شد. ماکزیمم میزان شکست امولسیون تحت شرایط بهینه pH برابر 5، دمای 35 و نسبت کربن به نیتروژن 10 حدود 95% حاصل شد. نتایج نشان داد که این سویه توانایی بالایی در تولید مواد زیست فعال سطحی موثر در شکست امولسیون‌های پایدار نفتی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effective parameters in production and performance of the bio-demulsifier produced by Acinetobacter Calcoaceticus sp.

چکیده [English]

In most of the oil fields, the produced oil contains some amounts of brine in form of water in oil emulsion. The general method to break the emulsion is chemical demulsifying process. Recently, biological methods have got more attention in emulsion separation applications. In this project, the Acinetobacter Calcoaceticus strain has been used to produce a demulsifying agent for emulsion breakage. The supernatant from centrifuging the fermentation media showed an appropriate ability in separation of the water-in-oil emulsion in two phases. To improve the produced demulisifier performance, the important conditions such as the culturing media pH, temperature and C/N ratio were optimized by using Box Behnken surface response methodology. The maximum emulsion breakage in the optimized conditions (i.e. pH=5, T=35 and C/N=10) was obtained equal to 95%. The results revealed that this strain has a high potential in production of effective surface active agents for breaking the oil emulsions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emulsion
  • Surface tension
  • Optimization
  • demulsifier