دوره و شماره: دوره 11، شماره 54، شهریور 1395، صفحه 5-98 

ترویجی

استفاده مجدد از آب تولیدی در میادین نفت و گاز

صفحه 5-15

محمدحسین صراف زاده؛ بیژن رضایی؛ علی نخعی