بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر خواص فیزیکی و عملکرد جداسازی غشاء نانوفیلتراسیون بر پایه پلی وینیل کلراید

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک

2 عضو هیئت علمی-دانشگاه اراک

3 عضو هیئت علمی- دانشگاه اراک

چکیده

در این کار تحقیقاتی غشاهای نانوکامپوزیت پلیمری جهت حذف فلزات سنگین از آب با هدف حذف یون های مس،ساخته شد. برای ساخت غشاها، پلیمر پلی وینیل کلراید به عنوان پلیمر پایه، دیمتیل استامید و تتراهیدروفوران به نسبت 15:85 به عنوان حلال استفاده شدند. ساخت غشاها با استفاده از تکنیک تهیه محلول پلیمری به صورت فیلم نازک و غوطه وری در حمام غیر حلال و تغییر فاز فیلم پلیمری صورت پذیرفت. اثر غلظت های مختلف نانوذرات اکسید روی بر عملکرد غشاء نانوفیلتراسیون ساخته شده از پلی وینیل کلراید بر حسب شار آب خالص ، آب تراوش شده از محلول نمک، درصد پس دهی، مقاومت مکانیکی و میزان اثر این نانوذرات بر گرفتگی غشاء فوق مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که غشاهای ساخته شده، در محدوده غلظت 0.2 تا 0.3 درصد وزنی از نانوذرات اکسید روی دارای بهترین عملکرد (افزایش شار آب ) می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of zinc oxide Nanoparticles on physical properties and separation performance of PVC based nanofiltration membrane

نویسنده [English]

  • Sayedmohsen Hosseini 3
1
2
3 Faculty member- Arak University
چکیده [English]

In this study, nanocomposite membranes have been fabricated to remove Cu ions from waste water by nanofiltration. Membrane were prepared by phase inversion technique. Dimethylacetamide (DMAC) and Tetrahydrofuran (THF) were used as solvent. The effect of zinc oxide nanoparticle concentration as inorganic filler additive in the casting solution on properties of PVC based nanofiltration membrane was studied. For the membrane characterization, permeability flux, pure water flux, selectivity, tensile resistance analyses were carried out. The modified membrane containing 0.2-0.3 %wt NPs showed more appropriate performance. The modified membrane containing 0.2-0.3 %wt NPs showed more appropriate performance. The modified membrane containing 0.2-0.3 %wt NPs showed more appropriate performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanocomposite
  • Polyvinylchloride
  • Phase inversion
  • Zinc oxide nanoparticles
  • Nano filtration