دوره و شماره: دوره 11، شماره 55، آذر 1395، صفحه 5-108 
معیارهای طراحی اورینگ های تحت فشار در محیط گازترش

صفحه 29-40

طلعت خلخالی زاویه؛ محمدمهدی صالحی؛ علیرضا دورباش؛ حسین پیوس؛ ویدا قائدی


افزایش ظرفیت واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شازند جهت افزایش کمی و کیفی محصول ایزومریت

صفحه 69-78

محمود سلیمی؛ مهدی مقدسی؛ صادق مرادی؛ سید علی آل یاسین؛ حمید رضا عرفانی راد