روش های افزایش بازدهی نیروگاه بخار با استفاده از تحلیل اگزرژی در شرکت پالایش نفت کرمانشاه

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 کارشناس، مهندسی طرح‌ها، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

4 مسئول واحد تحقیق و توسعه شَرکت پالایش نفت کرمانشاه

5 رئیس واحد آب و برق و بخار شرکت پالایش نفت کرمانشاه

چکیده

< p>در این مقاله نیروگاه بخار شرکت پالایش نفت کرمانشاه با استفاده از قوانین اول و دوم ترمودینامیک مورد بررسی قرار گرفته است. کلیه تجهیزات شامل بویلرها، توربین‌های بخار و کندانسور مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات حاکم شامل معادله بقای جرم، بقای انرژی (قانون اول ترمودینامیک) و معادله نرخ تخریب اگزرژی برای حجم کنترل‌های شامل ادوات فوق بکار رفته است. در هر وسیله نرخ برگشت‌ناپذیری محاسبه شده و عوامل دخیل در آن بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین نرخ برگشت‌ناپذیری در بویلر اتفاق می‌افتد. بر این اساس چهار راهکار برای افزایش بازدهی نیروگاه شامل کاهش درصد هوای اضافی، استفاده از دمای گازهای خروجی از دودکش، پیش‌گرم کردن هوا و پیش‌گرم کردن آب ورودی به بویلر پیشنهاد شده است. در پایان سهم پیش‌گرم کردن هوا و آب ورودی در کاهش تخریب اگزرژی و صرفه‌جوئی در مصرف سوخت محاسبه شده و میزان کاهش مصرف سوخت بطور سالیانه بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methods of Increasing the Efficiency of Steam Power Plant in Kermanshah Oil Refinery Company

نویسندگان [English]

 • Javad Rostami 1
 • Shahyad Mollasharifi 2
 • Farzad Veysi 3
 • Maysam Saidi 1
 • Azita Shafei 4
 • Borhan Salami 5
1 Razi University, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering
2 Kermanshah Oil Refinery Company
3 Razi University
4 Kermanshah Oil Refinery Company
5 Head of the Utility of Kermanshah Oil Refinery Company
چکیده [English]

< p >Th power generation inKermanshah Oil Refinery Company section includes two parts. The first one is steam power plant and the second one is internal combustion engines power plant. The steam power plant includes two boilers, two turbines, a condenser and feed pumps. Steam power plant has been analyzed using the mass continuity, first law of thermodynamics and the exergy equations. To increase the efficiency of the steam power plant four suggestions have been presented. The first one is reducing the extra supplied air to boiler. The second is using the temperature of exhausted gas from chimney. Third is preheating air by exhausted gas. The last one is preheating the feed water of boiler by the high pressure steam. Results show that increasing 20C in air and 30C in feed water temperature results in saving fuel rate of the boiler by 485000 m3 per year for the company.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Steam Power Plant
 • Exergy Analysis
 • Boiler
 • Turbine
 • Condenser
]1[ سجاد عارف دهقانی، علیرضا رستمزاده خسروشاهی، «تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه حرارتی تبریز»، نشریه انرژی ایران، دوره 18 شماره 3 پاییز 1394.
]2[ سید حسین نصر آزادانی، حسین احمدی دانش، «تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه حرارتی پالایشگاه اصفهان»، نشریه علمی-پژوهشی مدیریت انرژی، شماره دوم، سال دوم، تابستان 1391.
]3[ احسان بافکرپور، محمد حسین بابائی، محمدرضا حیرانی نوبری ، «آنالیز اکسرژی اجزای سیکل نیروگاه بخار»، نشریه انرژی ایران، سال 11 شماره 28 شهریور 1387.
]4[ جواد رستمی، فرزاد ویسی و میثم سعیدی، «روش­های افزایش بازدهی نیروگاه­های تولید برق شرکت پالایش نفت کرمانشاه»، طرح پژوهشی 1396.
[5] Tiwari, A K., Hasan, M. M., Islam, M., “Exergy Analysis of Combined Cycle Power Plant: NTPC Dadri, India”, International Journal of Thermodynamics, Vol. 16 No. 1, pp. 36-42. 2013.
[6] Ahmadi, G. R., Toghraie, D., 2016, “Energy and exergy analysis of Montazeri Steam Power Plant in Iran”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 56, pp. 454-463. 2016.
[7] Aljundi, I. H., “Energy and exergy analysis of a steam power plant in Jordan”, Applied Thermal Engineering, Vol. 29, pp. 324-328. 2009.
[8] Hou, D., Shuai, S., Zhang, Y., Liu, S. L., Chen, Y., Zhang, S. S., “Exergy analysis of a thermal power plantusing a modeling approach”, Clean Technology Environment Policy, Vol. 14, pp. 805-813. 2012.
[9] Mitrovic, D., Zivkovic, D., Lakovic, M. S., “Energy and Exergy Analysis of a 348.5 MW Steam Power Plant”, Energy Sources, Part A, Vol. 32, pp. 1016-1027. 2010.
[10] Sonntag, R. E., Borgnakke, C., Van, W. G. J., & Van, W. G. J. (1998). Fundamentals of thermodynamics. 6th, New York: Wiley.