دوره و شماره: دوره 13، شماره 64، اسفند 1397، صفحه 5-109 

ترویجی

بررسی عوامل موثر برای بهبود عملکرد واحد تبدیل کاتالیستی

صفحه 5-31

احسان غفران مظفر؛ محمدرضا سردشتی بیرجندی؛ فرهاد شهرکی


روش های افزایش بازدهی نیروگاه بخار با استفاده از تحلیل اگزرژی در شرکت پالایش نفت کرمانشاه

صفحه 92-109

جواد رستمی؛ شهیاد ملاشریفی؛ فرزاد ویسی؛ میثم سعیدی؛ آزیتا شافعی؛ برهان سلامی