بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با توانمندسازی وتعهد سازمانی (مطالعه موردی)

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 رئیس اموراداری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گلستان

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گلستان

چکیده

حیات و بقای هر سازمان تا حد زیادی به توانایی‌ها، مهارت‌ها، آگاهی‌ها، دانش و تخصص‌های مختلف منابع انسانی، به ویژه کارکنان آن سازمان بستگی دارد و هرچه افراد آمادگی و توانمندی و تعهدسازمانی بیشتری داشته باشند بهتر در ارتقای سطح کارایی سازمان سهیم خواهند بود. زیربنا و نقطه شروع همه این تغییر و تحولات، آموزش‌های ضمن خدمت است. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط معنی‌دار بین آموزش‌های ضمن خدمت با توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گلستان می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی می‌باشد. از جامعه آماری 100 نفری نمونه آماری 88 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه است. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته­اند. برای اطمینان از پایایی پرسشنامه‌های توزیع شده بین کارکنان با ضریب آلفای کرونباخ برای استفاده از نرم افزارآماری 19SPSS هر یک از پرسشنامه‌ها به‌طور جداگانه محاسبه گردید. روایی پرسشنامه به روش محتوایی انجام گرفته است در این تحقیق، آموزش ضمن خدمت متغیر مستقل و توانمندسازی و تعهد سازمانی متغیرهای وابسته می‌باشند. در تحقیق حاضر به ‌منظور اطمینان از نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد آزمون از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های پارامتری پیرسون و رگرسیون و واریانس استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد بین آموزش‌های ضمن خدمت با توانمندسازی کارکنان (احساس شایستگی کارکنان، احساس داشتن حق انتخاب کارکنان، احساس موثربودن و احساس معناداربودن شغل کارکنان) و با تعهد سازمانی کارکنان (تعهد عاطفی تعهد مستمر و تعهد هنجاری کارکنان) رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigate the relationship between in-job training at empowerment and organizational commitment (case study)

نویسندگان [English]

 • ebrahim nazari 1
 • Mojtaba Monavari 2
1 National Iranian Oil Refining and Distribution Company
2 National Iranian Oil Refining and Distribution Company
چکیده [English]

Knowledge and expertise of human resources, especially its staff, and everything depends on the readiness. And commitment have more abilities to better promote the efficiency of the organization will be involved .the foundation and starting point of all these changes, is job training. The aim of this study was to investigate the relationship between in-job training at empowerment and organizational commitment Golestan region is petroleum Distribution Company. The research methodology was descriptive, correlational survey the population was 100 person and sample of the study was the 88 member using simple random sampling method Morgan table is obtained. Library and field research data were collected using a questionnaire tool is used. The reliability of the questionnaire-using Cranach’s alpha and confirmed the validity of the content method. To ensure the reliability of the questionnaire distributed among employees by applying the 19th version of SPSS statistical software using Cranach’s alpha coefficient for each questionnaire (f) suitable correlation methods offered. Job training is independent variable. Empowerment and organizational commitment are dependent variable for ensuring of normality variables is used Kolmogorov-Smirnov Test and Pearson and regression and variants to hypothesis test. The results showed that the in-job training at empowerment (merit feeling-selection right-effective feeling-significant job) and organizational commitment (affective-continuance-normative commitment) NIOPDC Company Golestan there is a significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Training Organization
 • Organizational Commitment
 • Empowerment
 1. آقازاده، محرم؛ تورانی، حیدر (1391)، آموزش ضمن خدمت: آموزش و بهسازی رهبری سازمانی، ماهنامه رشد مدیریت مدرسه، شماره 4، 1391، صفحه: 27
 2. ابیلی، خدایار؛ سبحانی‌نژاد، مهدی "و"یوزباشی، علیرضا (1391)، طراحی مدل ارتقای اثربخشی دوره‌های آموزشی (مطالعه مروردی شرکت ملی نفت ایران)، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، شماره 18، 1391، صفحه 34
 3. ابطحی، سیدحسین؛ عباسی، سعید (1386)، توانمندسازی کارکنان، کرج، انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت 1386، صفحه 28
 4. اسلامی‌زاده، سجاد؛ نوروزی لرکی و فرزانه نصری (1391)، تدریس به روش حل مساله براساس نظریه شونفیلد و سنجش میزان اثربخشی آن، فصلنامه فناوری آموزش، شماره 25، 1391، صفحه 74
 5. اشرفی، بزرگ (1374)، تبیین عوامل موثر بر تعهد سازمانی مدیران و کارمندان شرکت زغال سنگ البرز شرقی، پایان نامه کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، صفحه 36
 6. افضل‌خانی، مریم؛ نجابت، سمیه (1392)، بررسی راهکارهای کیفیت بخشی به دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان و کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 15، 1392 صفحه: 48
 7. ایران‌نژاد پاریزی، مهدی. (1387)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: نشر مدیران، صفحه 26
 8. کنت، کارلوس؛ آلن، جان و راندرلف (1383)، تواناسازی کارکنان، ترجمه مهدی ایران‌نژادپاریزی، چاپ دوم، تهران: نشر مدیران، صفحات: 38-45
 9. کنت، کارلوس؛ آلن، جان و راندرلف (1384 )، سه کلید توان‌افزایی، ترجمه مهندس فضل‌اله امینی، تهران: انتشارات مدیریت فردا، صفحات: 76-85
 10. پورقاز، عبدالوهاب؛ ناستی‌زایی، ناصر"و" هزاره‌مقدم، مهدیه (1389)، بررسی مقایسه‌ای تأثیر دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت حضوری و غیرحضوری بر تعهد سازمانی کارکنان، پژوهش‌های مدیریت، سال سوم، شماره هشتم، صفحه 41
 11. حافظ نیا، محمدرضا (1387)، مقدمه‌ای بر روش‌تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت. صفحه 45
 12. حسینی، سیدمهدی؛ مهدی‌زاده اشرفی، علی (1389)، شناسایی عوامل موثر بر تعهد سازمانی، فصلنامه مدیریت، سال هفتم، شماره 18، صفحه 62
 13. خاکی، غلامرضا (1388)، روش‌تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی، تهران: انتشارات بازتاب، صفحه 56
 14. دلاور، علی (1388)، روش‌تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش، صفحه 25
 15. زارعی‌متین، حسن؛ محمدی الیاسی، قنبر "و" صنعتی، زینب (1386)، بررسی رابطه بین آموزش‌های ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان (در سازمان جهاد کشاورزی استان قم)، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، سال پنجم، شماره16، صفحه 36
 16. شفیع،زاده حمید؛ رزقی شیرسوار، ‌هادی "و"شیروانی، شیرین (1392)، بررسی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت از دیدگاه کارکنان؛ مطالعه موردی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال هفتم، شماره 1، صفحه :28
 17. Allen, N. J. & Meyer, J.P (2000). The measurement and antecedents of effective continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psycholog, vol .63.101.
 18. Yair. H, Katelyn. Y. A. M and Samuel. A (2008), Assessment of organisational involvement in implementing empowerment, Journal of computers in human behavior, Vol. 14.112.
 19. Aydem, Basak. (2010), Relationship between organizational commitment and organizational identification: A Theorical investigation, Industrial Relations and Human Resources Journal, Vol. 12.45-52.
 20. Zoe. S (2005), Employee empowerment in the Greek context, International journal of manpower, Vol. 26, No.1.65-86.
 21. Aziz, Saglam. Guler and Metin. Selin, (2007) Psychological empowerment and its relationship to trust in immediate managers, Journal of business research, Vol. 60.78-85
 22. Human Resorce management in the hospitality industry, wiley, (2001)
 23. Henry P. Sims Jr, Samer Faraj, Seokhwa Yun. (2009), when should a leader be directive or empowering How to develop your own situational theory of Leadership, Available online at sciencedirect.com
 24. Hankool. Ma. R, Alampay. R. A and France. E. P, (2006). Psychological empowerment, job satisfaction and performance among Filipino service workers, Asian journal of social psychology, No. 9.68-75.
 25. Hsien Kuo. T, An Ho. L, Lin. C, Lai K. (2009), Employee empowerment in a technology advanced work environment, www.emeraldinsight.com/0263-5577.htm.
 26. E, artensson .M. (2010), Empowerment in the midwifery context a conceptanalysis, journal homepage: www.elsevier.com-29.
 27. Joo, Back – kyoo Braian. (2010) , Originational Commitment for Knowledge Workers: The Roles of perceived originational learning culture , leader – Member Exchange Quality , and Turnover Intertion , Human Resource Development Quarterly Vol. 21 , NO. 1.36-45.
 28. OWOYEMI, Oluwakemi, SHADARE, Oluseyi, AYIM, Francis, BADEJO, Ekundayo. (2012) , Investigating the Effect of Training on Employees’ Commitment: An Empirical Study of a Discount House in Nigeria, Asian Journal of Business and Management Sciences,vol .1, No. 11-93.
 29. Spreitzer. Gretchen. M & Doneson. David. (2005), Musings on the past and future of employee empowerment, Forthcoming in the handbook of organizational development (Edited by tom Cummings. 89-96.
 30. Spreitzer. Gretchen. M. (1996), Social structural characteristics of psychological empowerment, Academy of management journal, Vol. 39.91-93.