دوره و شماره: دوره 14، شماره 66، شهریور 1398، صفحه 5-116 

کاربردی

ارائه روشی جهت پیاده‌سازی سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت فازی: مطالعه موردی

صفحه 56-71

ملیحه بابائی؛ محمدرضا مرجانی؛ فهیمه نوروززاده قالهر