مروری بر کاتالیست‌های فرآیند ایزومریزاسیون نفتا

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 هیات علمی/ پژوهشگاه صنعت نفت

3 دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

4 مربی مهندسی شیمی، پژوهشکده توسعه فناوری‌های کاتالیست، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران

چکیده

در سرتاسر جهان بهبود کیفیت سوخت به منظور کاهش اثرات زیست محیطی و بهداشتی، موضوع حائز اهمیتی است. به دلیل محدودیت بنزن، آروماتیک‌ها و اولفین در بنزین، افزایش عدد اکتان نفتای سبک یکی از مهمترین فرآیندها در پالایشگاه‌ های مدرن نفتی می‌باشد. امروزه در پالایشگاه‌ ها، عدد اکتان مخلوط هیدروکربن­ها با ترکیباتی نظیر 2,2-DMB و ایزوپنتان افزایش می‌یابد. بنابراین، هدف فرآیند ایزومریزاسیون نفتای سبک تولید این ایزومرها و سپس مخلوط کردن آن‌ها با مخلوط هیدروکربنی با حداقل بنزن و افزایش عدد اکتان می‌باشد. در این مقاله به بررسی و مقایسه کاتالیست‌های مختلف فرآیند ایزومریزاسیون نفتا پرداخته شده که این کاتالیست‌ها بر پایه آلومینای کلرینه، زئولیت (Y,ZSM-5 ,Mordenite Beta) و زیرکونیا سولفاته می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An overview of naphtha isomerization process catalysts

نویسندگان [English]

  • Shadi Najafi 1
  • Saeed Soltanali 2
  • Ali Hekmat Nazemi 3
  • Ali Abbasi 4
1 Faculty of Engineering, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor/ Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)
3 Faculty of Engineering, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
4 Faculty member of Chemical Engineering, Catalysis Technologies Development Division, RIPI, Tehran, Iran
چکیده [English]

Improvement of fuel quality to decrease the impact of environmental and health effects are an important issue all around the world. Increase the octane number of light naphtha is one of the most important processes in modern refineries due to benzene limitation, aromatics, and olefins. Nowadays in refineries, the octane number of hydrocarbon blend is enhanced with components such as 2, 2-DMB, and isopentane. So the purpose of light naphtha isomerization process is the production of these isomers and increase it to hydrocarbon blend with low benzene and finally octane enhancement. In this review, different kinds of naphtha isomerization catalyst are investigated which is included chlorinated alumina, zeolite and sulfated zirconia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Naphtha Isomerization
  • Sulfated Zirconia
  • Isomerization Catalyst
  • Zeolite
  • Octane Number
[1] G. Valavarasu and B. Sairam, “Light naphtha isomerization process: A review,” Pet. Sci. Technol., vol. 31, no. 6, 2013, pp. 551–562.
[2] J. Stolark, “A brief history of octane in gasoline : From lead to ethanol,” Environ. Energy Study Inst., vol. 707, 2016, pp. 1–6.
[3] H. Weyda,  E. Köhler, “Modern refining concepts - An update on naphtha-isomerization to modern gasoline manufacture,” Stud. Surf. Sci. Catal., vol. 145, 2002, pp. 61–66.
[4] A. Aitani, M. N. Akhtar, S. Al-Khattaf, Y. Jin, O. Koseoglo, and M. T. Klein, “Catalytic upgrading of light naphtha to gasoline blending components: A mini review,” Energy and Fuels, vol. 33, no. 5, 2019, pp. 3828–3843.
[5] S. R. Naqvi, A. Bibi, M. Naqvi, T. Noor, A.S. Nizami, M. Rehan, M.Ayoub., “New trends in improving gasoline quality and octane through naphtha isomerization: a short review,” Appl. Petrochemical Res., vol. 8, no. 3, 2018, pp. 131–139.
[6] L. I. Ali, A. G. A. Ali, S. M. Aboul-Fotouh, and A. K. Aboul-Gheit, “Hydroconversion of n-paraffins in light naphtha using Pt/Al2O3 catalysts promoted with noble metals and/or chlorine,” Appl. Catal. A Gen., vol. 205, no. 1–2, 2001, pp. 129–146.
[7]        M. Jahangiri, F. Salehirad, and S. Alijani, “Preparation of Pt/Al2O3-Cl catalyst and investigation of operating variables effects on isomerization reaction,” J. Chem. Pet. Eng., vol. 52, 2018, pp. 13–21.
[8] R. H. Abudawood, “Hydroisomerization of alkanes over metal-loaded zeolite catalyst School of Chemical Engineering and Analytical Science,”, 2010, p. 30,38,50.
[9]        B. Bayati, M. Ejtemaei, N. Charchi Aghdam, A. Akbar Babaluo, M. Haghighi, A. Sharafi, “Hydroisomerization of n-Pentane over Pt/Mordenite catalyst: Effect of feed composition and process conditions,” Iran. J. Oil & Gas Sci. Technol., vol. 5, no. 2, 2016, pp. 84–99.
[10] J. I. Villegas, N. Kumar, T. Heikkilä, V. P. Lehto, T. Salmi, and D. Y. Murzin, “Isomerization of n-butane to isobutane over Pt-modified Beta and ZSM-5 zeolite catalysts: Catalyst deactivation and regeneration,” Chem. Eng. J., vol. 120, no. 1–2, 2006, pp. 83–89.
[11] I. Eswaramoorthi and N. Lingappan, “Ni–Pt/H-Y zeolite catalysts for hydroisomerization of n -hexane and n -heptane,” vol. 87, 2003, pp. 133–142.
[12] F. V. Barsi and D. Cardoso, “Bimetallic Pt-Ni catalysts supported on usy zeolite for n-hexane isomerization,” Brazilian J. Chem. Eng., vol. 26, no. 2, 2009, pp. 353–360.
[13] I. Nakamura, A. Zhang, K. Fujimoto, and K. Aimoto, “Hydroisomerization of n-pentane over hybrid catalyst composed of precious metals and zeolite —A design concept for hybrid catalyst,” J. Japan Pet. Inst., vol. 38, no. 6, 1995, pp. 407–412.
[14] J. Luis and B. Ramos, “Los medios tradicionales de enseñanza,” vol. 229, no. 0180, 2003, p. 24.
[15] B. K. Modhera, M. Chakraborty, P. A. Parikh, and R. V. Jasra, “N-hexane hydroisomerization over nano-crystalline zeolite beta,” Pet. Sci. Technol., vol. 27, no. 11, 2009, pp. 1196–1208.
[16] Hauli L, Wijaya K, Armunanto R. “Preparation and characterization of sulfated zirconia from a commercial zirconia nanopowder,” Orient. J. Chem., vol. 34, 2018, pp. 1559-1564.
[17] A. K. Aboul-Gheit, D. S. El-Desouki, S. M. Abdel-Hamid, S. A. Ghoneim, A. H. Ibrahim, and F. K. Gad, “Sulfated zirconia catalysts for low temperature isomerization of n-pentane,” Egypt. J. Chem., vol. 55, no. 5, 2012, pp. 509–527.
[18] “Thomas Løften Catalytic isomerization of light alkanes,” PhD. Thesis, 2004.
[19] T. Kimura, “Development of Pt/SO42- /ZrO2 catalyst for isomerization of light naphtha,” Catal. Today, vol. 81, no. 1, 2003, pp. 57–63.
[20] O. B. Belskaya et al., “Investigation of active metal species formation in Pd-promoted sulfated zirconia isomerization catalyst,” Appl. Catal. A Gen., vol. 387, no. 1–2, 2010, pp. 5–12.
[21] J. C. Yori and J. M. Parera, “Isomerization of n-butane over Ni SO42--ZrO2” Appl. Catal. A, Gen., vol. 129, no. 1, 1995, pp. 83–91.
[22] M. Hino and K. Arata, “Preparation of superacid of ruthenium-sulfated zirconia for reaction of butane to isobutane,” React. Kinet. Catal. Lett., vol. 66, no. 2, 1999, pp. 331–336.
[23] K. Watanabe, T. Kawakami, K. Baba, N. Oshio, and T. Kimura, “Effect of metals on the catalytic activity of sulfated zirconia for light naphtha isomerization,” Catal. Surv. from Asia, vol. 9, no. 1, 2005, pp. 17–24.
[24] A.K.Aboul-Gheit, F.K.Gad, G.M. Abdel-Aleem, D.S. El-Desouki, S.M. Abdel-Hamid, S.A. Ghoneim, A.H.Ibrahim, “Pt, Re and Pt–Re incorporation in sulfated zirconia as catalysts for n-pentane isomerization,” Egypt. J. Pet., vol. 23, no. 3, 2014, pp. 303–314.
[25] K. Yang, H. Li, S. Zhao, S. Lai, W. Lai, Y. Lian, W. Fang, “Improvement of activity and stability of CuGa promoted sulfated zirconia catalyst for n-butane isomerization,” Ind. Eng. Chem. Res., vol. 57, no. 11, 2018, pp. 3855–3865.
[26] M. Ejtemaei, N. Charchi Aghdam, A. A. Babaluo, A. Tavakoli, and B. Bayati, “N-pentane isomerization over Pt-Al promoted sulfated zirconia nanocatalyst,” Sci. Iran., vol. 24, no. 3, 2017, pp. 1264–1271.
[27] C. C. Hwang and C. Y. Mou, “Comparison of the promotion effects on sulfated mesoporous zirconia catalysts achieved by alumina and gallium,” Appl. Catal. A Gen., vol. 365, no. 2, 2009, pp. 173–179.
[28] D. J. McIntosh, R. A. Kydd, and J. M. Hill, “Comparison of Cr, Mn, Fe, Co, and Ni as promoters for n-butane conversion over sulfated zirconia,” Chem. Eng. Commun., vol. 191, no. 1, 2004, pp. 137–149.
[29] E. A. García, E. H. Rueda, and A. J. Rouco, “Sulfated zirconia catalysts promoted with Fe and Mn: Mn effect in the Fe dispersion,” Appl. Catal. A Gen., vol. 210, no. 1–2, 2001, pp. 363–370.
[30] A. V. Ivanov, E. G. Khelkovskaya-Sergeeva, T. V. Vasina, O. V. Masloboishchikova, L. M. Kustov, and P. Zeuthen, “Isomerization of n-butane on the SO42--ZrO2 catalyst promoted by IV period metals,” Russ. Chem. Bull., vol. 48, no. 7, 1999, pp. 1266–1269.
[31] C. Miao, W. Hua, J. Chen, and Z. Gao, “Studies on SO42- promoted mixed oxide superacids,” Catal. Letters, vol. 37, no. 3–4, 1996, pp. 187–191.
[32] P. Wang, J. Zhang, C. Han, C. Yang, and C. Li, “Effect of modification methods on the surface properties and n-butane isomerization performance of La/Ni-promoted SO42--ZrO2 -Al2O3,” Appl. Surf. Sci., vol. 378, 2016, pp. 489–495.
[33] F.E. Lugo del Ángel, R. Silva-Rodrigo, A. Vázquez Rodríguez, R. García Alamilla, J. Navarrete Bolaños, A. Castillo Mares, José Aarón Melo-Banda, Eduardo Térres-Rojas, J.L. Rivera Armenta, “Studies on the catalytic activity of sulfated zirconia promoted with cerium oxide,” Adv. Mater. Res., vol. 132, 2010, pp. 149–161.