دوره و شماره: دوره 14، شماره 67، آذر 1398، صفحه 5-93 

مروری

اصول و مبانی توسعه فناوری‌‌های ارتقای جزئی نفت سنگین در کانادا

صفحه 42-63

مهدی احمدی مروست؛ سعید شکری؛ حمید گنجی؛ آروین خادم صمیمی


مروری بر کاتالیست‌های فرآیند ایزومریزاسیون نفتا

صفحه 64-80

شادی نجفی؛ سعید سلطانعلی؛ علی حکمت ناظمی؛ علی عباسی