بررسی کمی و کیفی پساب سیستم‌های تصفیه واحد صنعتی پالایش نفت و مقایسه آن با استانداردهای بین‌المللی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 کارشناس ارشد زیست‌شناسی دریا گرایش آلودگی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 استاد تمام گروه زیست‌شناسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

4 مسئول واحد HSE پالایشگاه نفت آبادان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی نحوه عملکرد مدیریت محیط‌زیست، اهمیت تصفیه آب در صنعت؛ در قالب کنترل آلاینده‌های پساب صنعتی و همچنین بررسی نحوه عملکرد کمی و کیفی دو سیستم تصفیه (سیستم تصفیه آب زلال‌کننده و فاضلاب بازیافت مواد نفتی) صورت پذیرفته است. بدین منظور میزان پارامترهای کمی و کیفی پساب (شامل COD، DO، pH، TSS، CL-، SO4-2 و...) مورد سنجش قرار گرفت. تعداد 4 ایستگاه در محدوده مطالعاتی تعیین و نمونه‌برداری از پساب آن‌ها در دو فصل سرد و گرم در سال 1396 صورت پذیرفت. نتایج حاصل نشان داد که سیستم زلال‌کننده در تمامی پارامترهای اندازه‌گیری شده به‌جز -CL، به‌خوبی عمل کرده است. همچنین، سیستم تصفیه پساب ROP نتوانسته مقادیر پارامترهای -TSS، COD، SO4-2،CL و کدورت را مطابق استانداردهای بین‌المللی خروج پساب تنظیم نماید. به نظر می‌رسد که سیستم تصفیه پساب پالایشگاه نیاز به توجه، اصلاح و ارتقا داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative and qualitative study of effluent of treatment systems of an oil refining industrial unit and comparison of effluent with international standards

نویسندگان [English]

  • Alireza Safahiye 1
  • mohsen majlesi 2
  • Mohammad Bagher Nabavi 1
  • ali savari 3
  • hamidreza torki 4
1 Associate Professor of Marine Biology Department, Khorramshahr Marine Science and Technology University, Khuzestan, Iran.
2 Masters student, Marine Biology Department, Khorramshahr Marine Science and Technology University, Khuzestan, Iran.
3 Professor of Marine Biology Department, Khorramshahr Marine Science and Technology University, Khuzestan, Iran.
4 Head of HSE Department of Abadan Oil Refinery, Khuzestan, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the performance of environmental management in the form of control of industrial effluent pollutants and also to investigate the quantitative and qualitative performance of two industrial wastewater treatment systems (water treatment system and oil recycling). For this purpose, various studies and experiments were performed to measure the amount of quantitative and qualitative parameters of effluent (including COD, DO, pH, TSS, CL-, SO42-, etc.) in the treatment systems of the refinery effluent. In this regard, 4 sampling stations were determined in the study area and were conducted in two seasons, cold and hot, in 2017. The results showed that the clarifying system performed well in all measured parameters except CL- and the ROP effluent treatment system could not meet the values of TSS, COD, SO42-, CL- and turbidity in the hot and cold seasons. Set the limit of international standards for wastewater discharge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Quality Parameters
  • Industrial waste
  • Cleaners systems
  • international standards
[1] Piesse, M. (). Global water supply and demand trends point towards rising water insecurity. Future Directions International, APO, 2020.
[2] Tapera, M. “Towards greener preservation of edible oils: a mini-review”. Asian Journal of Applied Chemistry Research", 4 (1), 2019, pp. 1– 8.
[3] Awange, J. “Lake Victoria monitored from space. Springer”, 2021.
[4] Negm, A. M., Omran, E.-S. E., & Abdel-Fattah, S. “Update, conclusions, and recommendations for the “unconventional water resources and agriculture in Egypt”. In A, 2018.
[5] M. Negm (Ed.), Unconventional water resources and agriculture in Egypt (pp. 509–532). Springer.
[6] Oki, T., & Quiocho, R. E. “Economically challenged and water scarce: identification of global populations most vulnerable to water crises.International Journal of Water Resources Development”, 36, 2020,  pp. 416–428.
[7] Darban, A., Shahedi, A., Taghipour, F., & Jamshidi-Zanjani, A. “A review on industrial wastewater treatment via electrocoagulation processes”. Current Opinion in Electrochemistry, 22, 2020, pp. 154–169.
[8] Akhoundi, A., & Nazif, S. “Sustainability assessment of wastewater reuse alternatives using the evidential reasoning approach. Journal of cleaner production, 195, 2018, pp. 1350-1376.‏
‏[9] Karimi Pashaki M. H., Khosrojerdi A., Sedghi H, “Virtual water strategy and its application in optimal operation of water resources”, Journal of Applied Research in Water and Wastewater 4, 2017, pp. 349-353.
[10] Northey, S. A., Mudd, G. M., Werner, T. T., Haque, N., & Yellishetty, M. “Sustainable water management and improved corporate reporting in mining”. Water Resources and Industry, 2019, 21, 100104.‏
[11] Owusu-Boateng, G., & Adjei, V. The potential utilization of grey water for irrigation: A case study on the Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi Campus. Journal of Applied Research in Water and Wastewater, 1(1), 2014, pp. 28-34.‏
[12] Nazari, S., Zinatizadeh, A. A., Mohammadi, P., & Zinadini, S. “ Kermanshah's oil refinery water and wastewater management: providing a sustainably potential platform for water consumption minimization through wastewater reclamation”. Journal of Applied Research in Water and Wastewater, 8(1), 2021, pp. 28-35.‏
[13] Jafarinejad, S., & Jiang, S. C. “Current technologies and future directions for treating petroleum refineries and petrochemical plants (PRPP) wastewaters”. Journal of Environmental Chemical Engineering, 7(5), 2019, 103326.‏
[14] سبحان اردکانی، سهیل؛ جعفری، میلاد و احتشامی، مجید، ارزیابی کارایی فرآیند الکترولیز در حذف پیراسنجه‌های اکسیژن خواهی شیمیایی و کل ذرات معلق از پساب کارخانجات کشمش پاک کنی. علوم و فناوری محیط‌زیست، دوره هجدهم، ویژ‌ نامه شماره 2، 1393.
[15] یزدانی، وحید و قلی زاده، منصور، بررسی یک روش فیزیکو شیمیایی در تصفیه فاضلاب. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت. همایش ملی مدیریت بحران آب، 1388.
[16] Colmenarejo, M. F., Rubio, A., Sanchez, E., Vicente, J., Garcia, M. G., & Borja, R. “Evaluation of municipal wastewater treatment plants with different technologies at Las Rozas, Madrid (Spain)”. Journal of environmental management, 81(4), 2016, pp. 399-404.
[17] Haydar, S., Hussain, G., Nadeem, O., Haider, H., Bari, A. J., & Hayee, A. “Performance evaluation of anaerobic-aerobic treatment for the wastewater of potato processing industry: A case study of a local chips factory”. Pakistan journal of engineering and applied sciences, 14(1), 2014, pp. 27-37.
[18] Dias, D. F., Possmoser-Nascimento, T. E., Rodrigues, V. A., & von Sperling, M. “Overall performance evaluation of shallow maturation ponds in series treating UASB reactor effluent: ten years of intensive monitoring of a system in Brazil”. Ecological Engineering, 71, 2014, pp. 206-214.
[19] مظفری، محمدحسین و شفیع پور، احسان و میرباقری، سیداحمد و رخشنده رو، غلامرضا، تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت تهران با استفاده از سیستم تالاب مصنوعی، یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، شیراز، 1398.
[20] سیاح زاده، امیرحسین؛ گمجی دوست، حسین و آیتی، بیتا، بررسی مکانیسم‌های حذف در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت توسط سیستم  MBBR. نشریه آب و فاضلاب، دوره 28، شماره 109، ص 1396.
[21] بهنامی، علی؛ شاکرخطیبی، محمد؛ دهقان زاده، رضا و درفشی، سیاوش. ارزیابی عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی مجتمع پتروشیمی تبریز، اولین همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط‌زیست پایدار، همدان، 1394.
[22] سورانی، مریم؛ مهربانی، ارجمند؛ غفاری، قاسم و ‌هاشمی نژاد، هستی، زلال سازی پساب پالایشگاهی به روش انعقاد با فریک کلراید و شناورسازی با هوای محلول، فصلنامه تخصصی علمی ترویجی فرایند نو، شماره 45، 1393.
[23] حسینی، میرمختار؛ بابالو، عیسی و وفادار افشار، محمد، بررسی کارایی لاکون به کمک هواده مکانیکی در کاهش میزان نیاز بیوشیمیایی اکسیژن (BOD5)، نیاز شیمیایی اکسیژن (COD) و اجسام جامد معلق (TSS) در تصفیه‌خانه فاضلاب شهر خوی، مجله مطالعات علوم پزشکی، ۱۴ (۳): ۱۵-۹، 1382.
[24] قریشی، بهاره؛ شاکر خطیبی، محمد؛ اصلانی، حسن؛ دولتخواه، افسانه؛ عبدلی سیلابی، علی و مسافری، محمد، بررسی کیفیت میکروبی لجن دفعی از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری، مجله سلامت و محیط‌زیست، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران، دوره نهم، شماره اول، 81-90، 1394.
[25] امیر فخری، جواد؛ وثوقی، منوچهر؛ سلطانیه، محمد و نوری، مسلم، شیرین سازی گاز طبیعی در شرایط بی‌هوازی، بیوتکنولوژی، محیط‌زیست، صنایع غذایی و مهندسی پزشکی، 1384.
[26] زارعی محمودآبادی، هادی و یزدی، مهدیه، بررسی و پایش پساب پالایشگاه نفت آبادان و ارائه راهکارهای زیست‌محیطی، دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی، تهران، 1390.
[27] ملایی توانی، سکینه؛ دهقانی فرد، عماد؛ حاجی باقر تهرانی، صهبا و ابراهیمی، ام کلثوم، بررسی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب بیمارستان شهدای بهشهر در سال 94-1393، مجله مهندسی بهداشت محیط، سال چهارم، شماره 2، 1395.
[28] حضرتی، حسین، حذف کلر باقیمانده مازاد از آب با استفاده از کارتریج‌های پر شده با نانولوله‌های کربن بارگذاری شده روی کربن فعال پودری. دانشکده علوم پایه و کشاورزی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، 1391.
[29] همت آبادی، حجت و ربیع، بهروز، بررسی قابلیت استفاده از فرایند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیوم در کاهش TSS و COD پساب کارخانه بازیافت کاغذ. مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، سال سوم، شماره 2، 1391.
[30] نجفی، سحاب علی، حذف آلاینده‌های نفتی با استفاده از میکروارگانیسم‌ها. ماهنامه علمی-ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 110، 1393.
[31] ناصریان اصل، مجید و نیل پززاده، امین، بررسی امکان استفاده از فرآیندهای زیستی و بیولوژیکی در تصفیه پساب‌های صنایع نفتی مطالعه موردی شرکت پتروشیمی آبادان، دومین همایش علوم و فناوری‌های نوین در صنعت پالایش، اصفهان، پژوهشکده شهید اعتباری، 1393.
[32] Qingxuan, Z. “COD Removal in Refinery Wastewater through Adsorption on Activated Petroleum Coke”. International Conference on Computer Distributed Control and Intelligent Environmental Monitoring. IEEE, 2011, February, pp. 1093-1096.‏
[33] کیانی، الناز و نوروز مکاری، علیرضا، امکان‌سنجی استفاده مجدد از پساب خروجی پالایشگاه شیرین سازی گاز کارون  (GTP)جهت مصارف کشاورزی و آبیاری، 1393.
[34] ززولی، محمد علی؛ قهرمانی، اسمعیل؛ قربانیان اله آباد، مهدی؛ نیکویی، ایوب و‌ هاشمی، مریم السادات، بررسی عملکرد فرایند لجن فعال در تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی آق قلا استان گلستان در سال 1386. مجله سلامت و محیط، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران، دوره سوم، شماره اول. صفحات 59 تا 66، 1388، 1386.
[35] سالمی، امیر حسین،  تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی به روش راکتور غشایی با هدف بازیافت پساب. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فنی و مهندسی خواجه نصیر الدین طوسی، 1389.
[36] شکوه سلجوقی، ظهیر؛ رفیعی، غلامرضا؛ ملک پور، اکبر؛ شکوه سلجوقی، امیر و صفری، امید، کاربرد بنتونیت احیا شده به روش اسیدی-گرمایی و سورفکتانت کاتیونی در کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی فسفاته و سولفاته در پساب آبزی پروری، ۴۰- محیط شناسی، سال سی و هشتم، شمارة ۶۱، صفحة ۳۱، 1391.
[37] پرندک، محمد؛ جلیل زاده، رضا و بابایی نژاد، تیمور، بررسی کارایی نانوذره آهن صفر بر روی کاهش آلاینده‌های موجود در پساب حوضچه ته‌نشینی و برج خنک کننده نیروگاه زرگان، هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط‌زیست، تهران، انجمن مهندسی محیط‌زیست ایران، 1395.
[38] شکاری، صادق؛ شیرکوندهداوند، بهزاد و حسینی، حسین، بررسی اثر درجه شوری بر میزان فعالیت باکتریهای احیاء کننده سولفات در پساب یک منطقه نفتی، دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام، ماهشهر، شرکت پتروشیمی بندر امام، 1394.
[39] جامعی، میر روزبه؛ خسروی نیکو، محمدرضا و انوری پور، باقر، تصفیه پساب و خاک‌های آلوده به مواد هیدروکربنی آلی به کمک امواج آلتراسونیک و فرایند اکسیداسیون فنتون، دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی، تهران، هم اندیشان انرژی کیمیا، 1390.
[40] علیزاده، اوصالو؛ سیدنجفی، علی و سیدنجفی، فردین، بررسی کاهش غلظت یون سولفات در پساب خروجی واحد ABS به روش تصفیه بیولوژیکی غیر هوازی، اولین کنفرانس پتروشیمی ایران، تهران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 1387.
[41] بیرجندی، نوشین؛ یونسی، حبیب الله؛ بهرامی فر، نادر و هادوی فر، مجتبی، کاربرد روش انعقاد شیمیایی در تصفیه پساب کارخانه بازیافت کاغذ. آب و فاضلاب، شماره 4، 1389.
[42] رفیعی، بهرام؛ جلیل زاده ینگجه، رضا، مطالعه اثر PH و غلظت کیتوسان و PAC بر حذف کدورت و چربی از پساب پالایشگاه نفت آبادان، کنفرانس بین‌المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط‌زیست و گردشگری، تبریز، دبیرخانه دائمی کنفرانس، 1394.