دوره و شماره: دوره 16، شماره 73، خرداد 1400، صفحه 5-103 
مطالعه تأثیر پیشایندها بر عملکرد صادراتی فراورده‌های نفتی ایران

صفحه 80-103

10.22034/farayandno.2021.249085

زهرا مهدوی ثابت؛ محمد علی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده؛ محسن خون سیاوش