بررسی فعالیت کاتالیزور‌های بارگذاری شده با فلز نیکل در فرآیند هیدروژناسیون گازی ترکیبات آروماتیک

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، شیمی‌فیزیک، گروه شیمی‌فیزیک و محاسباتی، دانشکده علوم شیمی و نفت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد، شیمی‌فیزیک، گروه شیمی‌فیزیک و محاسباتی، دانشکده علوم شیمی و نفت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار، شیمی‌فیزیک، گروه شیمی کاربردی، دانشگاه کوثر بجنورد، خراسان شمالی، ایران

چکیده

هیدروژناسیون ترکیبات غیراشباع ازیک‌طرف به دلیل الزام قوانین زیست‌محیطی به‌منظور کاهش اثرات مخرب آن‌ها بر روی سلامتی انسان‌ها و سایر موجودات و از طرفی دیگر به جهت تولید مواد شیمیایی ارزشمند بسیار مورد توجه است. در این پژوهش یک ‌سری از کاتالیزورهای ناهمگن شامل نیکل نشانده شده بر روی انواع مختلفی از پایه‌های کاتالیزوری با روش تلقیح تهیه‌شده و برای هیدروژناسیون BTX (بنزن، تولوئن و زایلن در حلال نرمال هپتان) به‌عنوان مدل در دمای 150 درجه سانتی گراد به‌کاربرده شده است. ویژگی‌های شیمی‌فیزیکی و ساختاری کاتالیزورهای تهیه‌شده با روش‌های جذب و واجذب نیتروژن، پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله نهایی نیز فعالیت کاتالیزورهای تهیه‌شده در هیدروژناسیون بنزن از خوراک پلتفرمت و در دمای بهینه  150 درجه سانتی گراد نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از مقایسه عملکرد کاتالیزورهای تهیه‌شده در دو خوراک به این صورت است که کاتالیزور Ni/AC-FSM-16 برای BTX و کاتالیزور Ni/AlMCF-13X برای حذف بنزن از خوراک پلتفرمت بهترین عملکرد را داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Activity Evaluation of Ni-loaded Composites in the Gas Phase Aromatic Hydrogenation

نویسندگان [English]

  • Zahra Mohammadian 1
  • Mohammad Hasan Peyrovi 2
  • Nastaran Parsafard 3
1 Faculty of Chemistry Science and Petroleum, Department of Physical Chemistry, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
2 Faculty of Chemistry Science and Petroleum, Department of Physical Chemistry, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
3 Kosar University of Bojnord, Department of Applied Chemistry, North Khorasan, Iran
چکیده [English]

Hydrogenation of unsaturated compounds is of great interest due to the requirement of environmental laws to reduce their destructive effects on the health of humans and other organisms and on the other hand in the production of valuable chemicals. In this research, a series of heterogeneous catalysts, including nickel loaded with different types of catalytic supports by wet-impregnation method have been prepared and used for BTX hydrogenation (as a model) at 150°C. The physicochemical and structural properties of the catalysts were investigated by nitrogen adsorption and desorption methods, X-ray diffraction and scanning electron microscopy. In the final stage, the activity of the catalysts was also evaluated in the hydrogenation of benzene from the platformate feed at 150 °C. The results of comparing the performance of catalysts using two feeds are as follows: Ni/AC-FSM-16 catalyst has a very acceptable performance using BTX feed and Ni/AlMCF-13X catalyst for benzene removal from the platformate performed best.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrogenation of Aromatic Compounds
  • Selectivity
  • Composite Substrates
  • Catalytic Activity
[1] Chen B., Dingerdissen U., Krauter J. G. E., Lansink Rotgerink H.G.J., Möbus K., Ostgard D. J., Panster P., New Developments in Hydrogenation Catalysis Particularly in Synthesis of Fine and Intermediate Chemicals, Applied Catalysis A: General, Vol. 280, 2005, No. 1, pp. 17-46.
[2] Peyrovi M. H., Parsafard N., Mohammadian Z., Benzene Selective Hydrogenation over Supported Ni (Nano-) Particles Catalysts: Catalytic and Kinetics Studies, Chinese Journal of Chemical Engineering, Vol. 26, 2018, No. 3, pp. 521-528.
[3] Su J., Chen J., Synthetic Porous Materials Applied in Hydrogenation Reactions, Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 237, 2017, pp. 246-259.
[4] Mashkovsky I.S., Baeva G.N., Stakheev A.Y., Voskoboynikov T.V., Barger P.T., Pd/Al2O3 Catalyst for Selective Hydrogenation of Benzene in Benzene–Toluene Mixture, Mendeleev Communication, Vol. 2, 2009, No. 19, pp. 108-109.
[5] Mohammadian Z., Peyrovi M. H., Parsafard N., Catalytic Performance and Kinetics Study over Novel Ni/Activated Carbon‐FSM‐16 Catalysts in the BTX Mixture for Benzene Selective Hydrogenation, ChemistrySelect, Vol. 3, 2018, No. 44, pp. 12639-12644.
[6] Mohammadian Z., Peyrovi M. H., Parsafard N., Characterization and Competitive Benzene Hydrogenation Activity of Nickel Supported on SBA-15/LxOy (L= Zn, Ti, W) Composites in an Aromatic Mixture, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 2019, pp. 1-12.
[7] Fazaeli R., Aliyan H., Ahmadi M.A., Hashemian S., Host (Aluminum Incorporated Mesocellulous Silica Foam (Al-MCF))-Guest (Tungsten Polyoxometalate) Nanocomposite Material: An Efficient and Reusable Catalyst for Selective Oxidation of Sulfides to Sulfoxides and Sulfones, Catalysis Communication, Vol. 29, 2012, pp. 48-52.
[8] Zimowska M., Michalik-Zym A., Kryſciak-Czerwenka J., Dula R., Socha R. P., Pamin K., Bazarnik M., A Comparative Study of Direct Versus Post-Synthesis Alumination of Mesoporous FSM-16 Silica, Materials Research Bulletin, Vol. 83, 2016, pp. 623-631.
[9] Peng D., Zhang L., Zhang G., Li G., Sun Z., Liu X., Wu M., Characterization and Photocatalytic Activity of (ZnO–CuO)/SBA-15 Nanocomposites Synthesized by Two-Solvent Method, Materials Research Bulletin, Vol. 56, 2014, pp.119-124.
[10] Mohammadian Z., Peyrovi M.H., Parsafard N., Activity and Stability Evaluation of Nickel Supported over Al‐Meso‐Microporous Hybrids in Selective Hydrogenation of Benzene, ChemistrySelect, Vol. 4, 2019, pp.11116-11120.