دوره و شماره: دوره 16، شماره 74، شهریور 1400، صفحه 5-78