انتقال گاز طبیعی از طریق خط لوله در شرایط فوق بحرانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

2 دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

چکیده

خط لوله، مرسوم‌ترین روش برای انتقال گاز طبیعی است. یکی از پرهزینه‌ترین مراحل انتقال گاز طبیعی، ایستگاه‌های تقویت فشار است. برای کاهش ‌هزینه‌های ایستگاه‌ تقویت فشار، انتقال گاز طبیعی در حالت فوق بحرانی پیشنهاد شده است. مطالعات بسیار محدودی در‌زمینه انتقال گاز طبیعی در حال فوق بحرانی وجود دارد. در این مطالعه خط لوله سراسری پنجم در دو حالت فوق بحرانی و عادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد زمانی که گاز طبیعی در حالت فوق بحرانی انتقال یابد، سرعت گاز 4 برابر کم‌تر از حالت عادی خواهد شد. در حالت فوق بحرانی افت فشار در خط لوله چهار برابر کاهش می‌باید. با توجه افت فشار کم‌تر در حالت فوق بحرانی تعداد ایستگاه‌های تقویت فشار از چهار به صفر کاهش می‌یابد. همچنین، در حالت فوق بحرانی در انتهای خط لوله انرژی قابل بازیافت 379/5 مگاوات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transmission of Natural Gas Through The Pipeline in Dense Phase State

نویسندگان [English]

  • Mortaza Zivdar 1
  • moslem abrofarakh 2
1 Professor, Chemical Engineering Department, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran
2 PhD Student, Chemical Engineering Department, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Pipeline is the most common method for transmission of natural gas. One of the most expensive stages of natural gas transmission are pressure boosting stations. To reduce the cost of the pressure boosting stations, natural gas transmission in the dense phase state was proposed. In this study, the fifth national pipeline was investigated in both dense phase and normal conditions. The results showed that when the natural gas is transmitted in a dense phase state, the gas velocity will be 4 times slower than normal condition. The pressure drop in the pipeline was reduced four times compared with normal condition. Due to the lower pressure drop in the dense phase state, the number of pressure boosting stations were reduced from four to zero. Also, in the dense phase state, at the end of the pipeline 379.5 MW energy could be recovered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural Gas Transmission
  • Dense Phase
  • Pressure Drop
  • Pressure Boosting State
[1] Faramawy, S., Zaki, T., Sakr, A., Natural gas origin, composition, and processing: A review. J. Nat. Gas Sci. Eng., Vol. 34, 2016, pp. 35-45.
[2] Thomas, S., Dawe, R., 2003. Review of ways to transport natural gas energy from countries which do not need the gas for domestic use. Energy, Vol. 28, 2003, pp. 1461–1477.
[3] Zivdar, M., Abrofarakh, M., 2021. Investigating the Natural Gas Transmission in Supercritical Condition, Iranian Chemical Engineering Journal, Vol. 20(116), 2021, pp. 50-63.
[4] Vargas, B., Santiagoa, A., Simancasa, M, gas transport at dense phase condition for the development deep-water fields in the Colombian Caribbean Sea, CT&F, Vol 10, 2020, pp. 17-32.
[5] Moshfeghian, M, http://www.jmcampbell.com/tip-of-the month/2012/08/transportation-of-natural-gas-in-dense-phase.
[6] Kamal, K.B., 2002. Performance of five equations of state for the prediction of VLE and densities of natural gas mixtures in the dense phase region, Chem. Eng. Comm, Vol.189, 2002, pp. 151-172.
[7] Haddad, J., Behbahani, R., Shishesaz, M., 2014. Power Consumption Minimization of Khormoj Compressor Station, Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology, Vol 3 (2), 2014, pp. 66-79.