دوره و شماره: دوره 16، شماره 76، اسفند 1400، صفحه 5-17 
بررسی موردکاوی نقش کاتالیست TiO2با درصد بالا در جداسازی گوگرد و Ratio Analyzer در واحد بازیافت گوگرد

صفحه 43-57

10.22034/farayandno.2022.254135

رامین محمدی‌پور؛ پیمان عباسی خوشکار؛ محمدحسن فیروزبخت؛ سید فرزان تاج بخش؛ غلام رضا کافی


ترویجی

بررسی جاذب‌های زئولیتی برای جذب گازهای اسیدی CO2 و H2S

صفحه 58-76

10.22034/farayandno.2022.254163

امیر محمد نجفی؛ فرهاد خراشه؛ سعید سلطانعلی؛ حمید قصاب زاده