حذف رسوبات کف مخازن نفت خام با استفاده از کنسرسیوم باکتریایی موجود در پساب پالایشگاه نفت کرمانشاه

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 هیات علمی

3 هیات علمی دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

چکیده

ذخیره و نگهداری نفت خام در مخازن پالایشگاه‌ها سبب می‌شود با گذشت زمان، مقدار زیادی لجن متراکم و نسبتاً جامد در کف مخازن تشکیل شده که حاوی مقادیر زیادی فلزات و هیدروکربن‌های نفتی هستند که سبب خوردگی کف این مخازن می‌شوند. این لجن برای محیط زیست بسیار خطرناک هستند و باید پیش از تخلیه به محیط زیست بطور کامل تصفیه شوند. در این مقاله از کنسرسیوم باکتریایی موجود در پساب پالایشگاه کرمانشاه برای تصفیه لجن نفتی ته مخازن استفاده شد. جهت کشت باکتری‌ها از محیط کشت براث استفاده شد. تأثیر دما، pH، غلظت لجن نفتی، یون فسفات، زمان ماند و رطوبت بر عملکرد فرایند تجزیه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که میکروارگانیسم‌ها در pH نزدیک به خنثی (5/7) بیشترین کارایی را دارند و دمای 30 درجه دمای بهینه برای فرایند است. همچنین افزایش یون فسفات و کاهش رطوبت باعث کاهش فرایند حذف هیدروکربن‌ها می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of residual oil in storage tanks by a bacterial consortium existing in wastewater of Kermanshah oil refinery

نویسندگان [English]

  • Ali Mehrkashi 1
  • Farhad Salimi 2
  • Soroor Sadeghi 3
1 Department of chemical engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Prof.
3 Department of Chemistry, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Residual oil in the storage tanks usually lead to accumulation of oily sludge which should be treated and disposed in a suitable manner. In this paper, the bacterial consortium of oil sludge in Kermanshah plant wastewater was used for treatment of oily slug in storage tanks. Broth culture was used for culturing bacteria. In this work, effect of many parameters on degradation process was investigated such as temperature, pH, oily slug content, phosphate ion, residence time and humidity. Results show that the maximum of microorganisms efficiency was in pH of 7.5 and the temperature of 30oC. Removal of hydrocarbons was decreased in both increase of phosphate ion and decrease of humidity. Also the results indicated that the use of microorganisms in the refinery wastewater treatment of oily sludge in storage tank was an efficient, inexpensive method, and also reduced hydrocarbons to acceptable levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacterial Consortium
  • Oil storage tanks
  • Sludge
  • Hydrocarbons
 [1]       Megharaj M., Ramakrishnan B., Venkateswarlu K., et al. Bioremediation approaches for organic pollutants: a critical perspective. Environment international. Vol.  37.2011. pp. 1362-1375.
 [2]       Baek K.-H., Yoon B.-d., Kim B.-h., et al. Monitoring of microbial diversity and activity during bioremediation of crude oil-contaminated soil with different treatments. Journal of Microbiology and Biotechnology. Vol.  17.2007. pp. 67.
 [3]       Gallego J. L. R., García-Martínez M. J., Llamas J. F., et al. Biodegradation of oil tank bottom sludge using microbial consortia. Biodegradation. Vol.  18.2007. pp. 269-281.
 [4]       Mnif W., Hassine A. I. H., Bouaziz A., et al. Effect of endocrine disruptor pesticides: a review. International Journal of Environmental Research and public health. Vol.  8.2011. pp. 2265-2303.
 [5]       Naddafi K., Nabizadeh R., Nasseri S., et al. Efficiency of in-vessel composting process in removal of petroleum hydrocarbons from bottom sludge of crude oil storage tanks. Iranian Journal of Health and Environment. Vol.  8.2015. pp. 263-274.
 [6]       Frutos F. G., Pérez R., Escolano O., et al. Remediation trials for hydrocarbon-contaminated sludge from a soil washing process: evaluation of bioremediation technologies. Journal of hazardous materials. Vol.  199.2012. pp. 262-271.
 [7]       Godoy-Faúndez A., Antizar-Ladislao B., Reyes-Bozo L., et al. Bioremediation of contaminated mixtures of desert mining soil and sawdust with fuel oil by aerated in-vessel composting in the Atacama Region (Chile). Journal of Hazardous Materials. Vol.  151.2008. pp. 649-657.
 [8]       Suja F., Rahim F., Taha M. R., et al. Effects of local microbial bioaugmentation and biostimulation on the bioremediation of total petroleum hydrocarbons (TPH) in crude oil contaminated soil based on laboratory and field observations. International Biodeterioration & Biodegradation. Vol.  90.2014. pp. 115-122.
 [9]       Snape I., Ferguson S. H., Harvey P. M., et al. Investigation of evaporation and biodegradation of fuel spills in Antarctica: II—Extent of natural attenuation at Casey Station. Chemosphere. Vol.  63.2006. pp. 89-98.
 [10]     Yang L., Chen L., and Li C. Biological cleanup of oil spills on sandy beaches by land farming techniques. WIT Transactions on Ecology and the Environment. Vol.  44.2000. pp.
 
 [11]   شیری ج. غ. مولایی د.، مهدی­یار ح..,., اندازه‌گیری و بهینه‌سازی رشد میکروارگانیسم‌های ذاتی تجزیه کننده هیدروکربن‌های موجود در خاک‌های آلوده به لجن نفتی، اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط‌زیست1391.
 [12]     Koolivand A., Naddafi K., Nabizadeh R., et al. Biodegradation of petroleum hydrocarbons of bottom sludge from crude oil storage tanks by in-vessel composting. Toxicological & Environmental Chemistry. Vol.  95.2013. pp. 101-109.
 [13]     ZEKRI A. Y. and Chaalal O. Effect of temperature on biodegradation of crude oil. Energy Sources. Vol.  27.2005. pp. 233-244.
 [14]     Leonardi V., Šašek V., Petruccioli M., et al. Bioavailability modification and fungal biodegradation of PAHs in aged industrial soils. International Biodeterioration & Biodegradation. Vol.  60.2007. pp. 165-170.
 [15]     Alinajafi S and F R., TPH bioremediation by microbial consortium isolated from oil contaminated soil, in 6th International Chemical Engineering Congress& Exhibition,2009.
 [16]     Alinajafi S and Rahimpour F., Bioremediation of oil contaminated refinery wastewater in International Conference On Environment2008.
 [17]     Antizar-Ladislao B., Lopez-Real J., and Beck A. J. Laboratory studies of the remediation of polycyclic aromatic hydrocarbon contaminated soil by in-vessel composting. Waste Management. Vol.  25.2005. pp. 281-289.