دوره و شماره: دوره 13، شماره 63، آذر 1397، صفحه 5-123 

ترویجی

تحلیل آماری و فرآیندی پتنت های ایزومریزاسیون نفتای سبک

صفحه 5-42

مجتبی بینازاده؛ زهرا علیپور؛ محسن گودرزی؛ فریدون اسمعیل زاده


جایگزینی واحد تقطیر نفت خام با فرایندهای چیدمانی جدید در پالایشگاه های ایران

صفحه 70-95

امیرحسین خلیلی گرکانی؛ نوراله کثیری؛ جواد ایوک پور؛ افشین مهدوی