ارزیابی و مدیریت ریسک زیرساخت‌های نفت و گاز استان‌های مرزی با هدف کاهش اثرات تهدید

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشگر دانشکده مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران

2 استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن

چکیده

یکی از مهمترین راهبردهای هر کشور به منظور پیشرفت یکپارچه و همه جانبه همه مناطق، توسعه زیرساختهای انرژی با هدف گسترش صنایع، ایجاد اشتغال، ارائه خدمات عمومی و جلوگیری از مهاجرت ساکنان مناطق مرزی است. لذا کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های نفت و گاز به دلیل نقش مهمی که در زندگی دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا وقفه‌ای هرچند کوتاه در ارائه خدماترسانی زیرساخت‌های نفت و گاز، آثار جبران ناپذیری را به فعالیت‌های مختلف کشور در شرایط بحرانی که کشور با کمبودهایی مواجه می‌باشد، وارد می‌کند. در این مقاله پس از بررسی روشهای مختلف ارزیابی ریسک با استفاده از روش کاربردی فما ، ابتدا داراییهای حوزه نفت و گاز استان‌های مرزی غربالگری شده، سپس بر مبنای تهدیدات مبنا به شناسایی و ارزیابی آسیب‌پذیریها پرداخته و ریسک هریک از دارایی‌ها، محاسبه و در پایان با هدف مصونسازی زیرساختها، راهکارهایی برای کاهش خطر در زیرساخت‌های نفت و گاز استان‌های مرزی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Assessment and Management of Oil and Gas Infrastructure in Border Provinces with the Aim of Reducing Threat Effects

نویسندگان [English]

  • Seyed Ehsan Abtahi 1
  • Reza Kalhor 1
  • davood sedaghat shayegan 2
1 Faculty of Engineering Researcher, Emam Hossein General University
2 Assistant Professor of Rudehen Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

One of the most important strategies of any country for the integrated and comprehensive development of all regions is the development of energy infrastructure with the aim of expanding industries, creating employment, providing public services and preventing the migration of residents of border areas. Therefore, reducing the vulnerability of oil and gas infrastructures is of great importance due to their important role in life, because even a short interruption in the provision of oil and gas infrastructure services will have irreparable effects on the various activities of the country in critical conditions where the country is facing shortages, is enters. In this article, after reviewing the different methods of risk assessment using FEMA's applied method, first the oil and gas assets of the border provinces were screened, then based on the threats based on the identification and evaluation of the vulnerabilities, and the risk of each asset was calculated and at the end with In order to protect the infrastructure, solutions are provided to reduce the risk in the oil and gas infrastructures of the border provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fema Risk Assessment Method
  • Threat Assessment
  • Vulnerability Assessment
  • Oil and Gas Assets
[1] جلالی فراهانی، غلامرضا، هاشمی فشارکی، سید جواد.، "الزامات دفاع غیرعامل و مدیریت جنگ نرم در محیط­های شهری"، همایش رسالت دانشگاهیان در مقابل جنگ نرم، 1389.
[2] اعظمی، هادی، خلیلی، محسن، دهمرده معصومه.، "بررسی و تحلیل چالش­های امنیتی مرز­های استان سیستان و بلوچستان، همایش ملی شهر­های مرزی و امنیت"؛ چالش­ها و رهیافت­ها، 1391.
[3] زرقانی، سید هادی، بخشی شادمهری، فاطمه.، "تحلیل فرصت­ها و چالش­های روستاهای مرزی در امنیت مرز­ها"، همایش ملی مرزنشینی، توسعه پایدار و فرصت­های سرمایه­گذاری، 1393.
[4] زرقانی، سید هادی، بخشی شادمهری، فاطمه.، "واکاوی ارتباط بین متغیر اقتصاد مرزنشینان با امنیت پایدار در مناطق مرزی با تاکید بر مناطق مرزی ایران"، همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی، 1399.
[5] نبی زاده، هادی، زرقانی، سید هادی، اعظمی، هادی.، "بستر­های ژئواکونومیکی امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی (نمونه مورد ی شهرستان چابهار)"، همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی، 1399.
[6] جمعه خالدی، کوروش.، "نقش و اهمیت تنوع زیستی در پدافند غیرعامل"، همایش کنگره ژنتیک ایران، 1393.
[7] ابطحی، سید احسان، کلهر، رضا، میرزا ابراهیم طهرانی، مهناز.، "ارتقاء سطح ایمنی و کاهش آسیب­پذیری زیرساخت‌های حمل و نقل استان­های مرزی با هدف افزایش تاب­آوری"، مجله علمی و پژوهشی پدافند غیرعامل، 1401.
[8] Shahebrahimi, SS., Lork, A., Sedaghat Shayegan, D., Knowledge Management to Investigate The Failure Factors in Managing of Gas and Oil Industry Transmission Lines Projected, Iran University of Science & Technology, vol 12 (2), pp. 215-23, 2022.
[9] Bary, Buzan, The Middle East: A Perennial Conflict Formation, Office of Political and International Studies., 2000.
[10] Bary, Buzan and Ole Waver, Regions and Powers: The Structure of International Security, Cambridge University Press., 2003.
[11] پدافند غیرعامل در آئینه قانون، معاونت طرح و برنامه و امور مجلس سازمان پدافند غیرعامل کشور، تابستان 1396.
[12] هاشمی فشارکی، سید جواد و محمود زاده امیر.، فرهنگ توصیفی دفاع غیرعامل، اصفهان علم آفرین 1391.
[13] شهبازیان، علیرضا، ساجدی، سید فتح ا...،. "ارائه روش رمکپ در ارزیابی آسیب­پذیری زیرساخت­های حمل و نقل در شرایط بحران و تهدید از منظر پدافند غیرعامل"، سومین کنفرانس سالانه پژوهش­های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، 1396.
[14] جلالی فراهانی، غلامرضا، نکوئی، محمد علی، بازگیر، سجاد.، "ارائه شاخص­های ارزیابی آسیب­پذیری شبکه حمل و نقل زمینی از منظر پدافند غیرعامل"، دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین، 1398.
[15] زرقانی، سید هادی.، "عوامل موثر در امنیت مرزی با تاکید بر مرز شرقی ایران"، نشریه علوم جغرافیایی، 1385.
[16] امینی ورکی، سعید و همکاران.، "شناسایی دیدگاه‌های حاکم بر آسیب‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی و استخراج مولفه‌های تاثیر گذار در آن با استفاده از روش کی".، فصل نامه مدیریت بحران، ویژه نامه هفته پدافند غیرعامل 1393.
[17] عمرانی­فر، سلمان.، "واکاوی نقش و اهمیت پدافند غیرعامل و جایگاه آن در نظام سلامت کشور"، دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار، 1396.
[18] Risk Management Series, “Reference Manual to Mitigate Potential Terrorist Attacks Against Buildings” (Fema 426), DHS., 10.1, 2011.
[19] کلهر، رضا، میرزا ابراهیم طهرانی، مهناز، ابطحی، سید احسان، "ارزیابی و مدیریت ریسک با رویکرد حفاظت از زیرساخت­های حیاتی"، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 1400.
[20] Standard on Continuity Emergency and Crisis Management (NFPA 1600), National Fire Protection Association, EDITION 2019.
[21] اصول و مبانی پدافند غیرعامل. تهران: انتشارات دانشکاه صنعتی مالک اشتر، تهران، نوبت چاپ اول 1386.
[22] شکیبا منش، امیر؛‌ هاشمی فشارکی، سید جواد.، "ملاحضات پدافند غیرعامل در تاسیسات زیربنایی شهری"، اولین کنفرانس مدیریت زیرساخت ها، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، 1388.
[23] موحدی نیا، جعفر.، "اصول و مبانی پدافند غیرعامل"، تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر 1388.
[24] کلهر، رضا، میرزا ابراهیم طهرانی، مهناز، ابطحی، سید احسان، "مهندسی سلامت، ایمنی و محیط زیست در بحران­های ناشی از تهاجم"، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 1400.3.