دوره و شماره: دوره 17، شماره 77، خرداد 1401، صفحه 5-113