مدل سازی و بهینه سازی مصرف حلال در استخراج هیدروکربن های آروماتیکی از مخلوط نفتا در استخراج مایع – مایع

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 کارشناس ارشد اداره مهندسی پالایش، شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند، شازند، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت کاهش ترکیبات آروماتیکی در سوخت های هیدروکربنی، در تحقیق حاضر استخراج هیدروکربن های آروماتیکی از برش نفتا به وسیلة حلال شامل 65 درصد وزنی اتیلن کربنات و 35 درصد وزنی 1- سیکلوهگزیل-2- پیرولیدون با استفاده از مدل UNIFAC مدل سازی شده و ظرفیت حلال، گزینش پذیری، توان حلال و درصد تخلیص به دست آمد و نتایج حاصل با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید. میزان خطای مدل سازی به صورت درصد مجذور میانگین محاسبه شد. متوسط خطای محاسبات نشان دهنده پوشش مناسب داده های آزمایشگاهی به وسیلة مدل ارائه شده می باشد. در نهایت با تعریف شاخص عملکرد حلال، میزان حلال مصرفی برای این فرآیند در دماهای مختلف بهینه سازی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and Optimization of Solvent Consumption in the Extraction of Aromatic Hydrocarbons from Naphtha Cut in Liquid-liquid Extraction

نویسندگان [English]

  • A.R. Fazlali 1
  • M. AsgariMehrabadi 2
  • M. Taleb Beigi 3
1 Associt. Prof. of Chemical Engineering Department, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Iran
2 Ms student of Chemical Engineering Department, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Iran
3 Master Engineer Of Petroleum Engineering Office, Imam Khomaini Oil Refinery Co. , Iran
چکیده [English]

Regarding the importance of the aromatic compounds reduction  in fuels, the phase equilibrium for extraction of aromatics from naphtha reformate  using a mixed solvent of 1-cyclohexyl-2-pyrrolidone (CHP) and ethylene carbonate (EC) have been correlated by using the UNIFAC group contribution model and the experimental data compared favorably to those predicted from the UNIFAC model. The solvent power, processing index, solvent selectivity and capacity for aromatic extraction from the naphtha reformate have been predicted successfully by using the predicted equilibrium data. Percent root mean square error is used for error calculation. The results have shown very good agreement between modeling results and experimental data. Finally, processing index of solvent has been defined and the values of solvent to feed ratio at which the extraction must be carried out have been optimized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquid-liquid Extraction
  • Modeling with UNIFAC
  • Processing index of Solvent
  • Optimization of Solvent consumption