دوره و شماره: دوره 9، شماره 46، شهریور 1393، صفحه 6-107 
مدلسازی CFD پیش گرم کن هیدروژن واحد پایلوت ارتقای پس ماندهای نفتی

صفحه 33-51

رسول محمدیخواه؛ حامد نادری؛ علی جبرییلی جلودار؛ مهدی احمدی مروست؛ سمیه کنعان پناه


کاهش انتشار آلاینده های هوا در واحد کت کراکر جدید پالایشگاه آبادان توسط اسکرابر

صفحه 79-95

نادر نیک اقبالی سی سخت؛ محمد صادق سخاوت جو؛ بهروز روزبهانی؛ علی داد الهی