شناسایی و اولویت بندی پارامترهای مؤثر برانبارهای استراتژیک ذخیره و توزیع فرآورده های نفتی با رویکرد پدافند غیرعامل

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بحران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

با توجه به گستره حوزه نفوذ سوخت و نقش استراتژیک آن در پایداری کشور و با عنایت به فعالیت 86 انبار در چرخه سوخت‌رسانی کشور، این مطالعه با هدف شناسایی پارامترهای مهم تأثیرگذار بر اولویت‌بندی انبارها و بدست آوردن اوزان آن‌ها تعریف شده است تا بر اساس آن بتوان با توجه به محدودیت منابع و در راستای افزایش استمرار خدمات‌رسانی انبارها، در خصوص هزینه نمودن برای کاهش آسیب‌پذیری آن‌ها بدرستی اقدام نمود. بدین منظور، پرسشنامه‌ای حاوی 37 پارامتر پیشنهادی تأثیرگذار بر اهمیت انبارها بر اساس نظرات دانشگاهیان و خبرگان پدافند غیرعامل تدوین شد. اطلاعات گردآوری شده بکمک روش‌های آماری با استفاده از نرم‌افزارهای Excel-2007 و SPSS-15 تحلیل گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، مهم‌ترین پارامترهای تأثیرگذار بر اهمیت انبارها بر اساس آزمون‌ میانگین "تعداد مراکز صنعتی، اقتصادی، فرودگاهی و اجتماعی تحت پوشش انبار" و بر اساس آزمون رتبه بندی فریدمن "امکان تهاجم دشمن خارجی در زمان جنگ" مشخص گردید. همچنین بکمک نتایج بدست آمده، فرضیه‌های متعدد تحقیق تبیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Effective Parameters on Storage and Distribution Oil Depots with Passive Defense Approach

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Khorasanizade 1
  • Hossein Motafakker 2
1 Crisis Management Post Graduate, Malek-e-Ashtar University of Technology
2 Assistant Professor, Malek-e-Ashtar University of Technology
چکیده [English]

Regarding the fact that about 86 active storage and distribution depots are utilized in the country's fuel distribution cycle as well as the importance of fuel in the human life, this study was undertaken with the aim of determining important parameters affecting prioritization of oil product depots as well as their ranks in order to decrease their vulnerabilities and extend depots service life. Thus, questionnaires containing 37 suggested criteria provided based on the opinions obtained from academic and practitioner experts. Then, the gathered information was analyzed using MS Excel 2007 and SPSS 15.0. Based on the results, “number of industrial, economic, aviation and social centers covered by the depot” and “probability  of foreign enemy’s  invasion to the depot during war period” were selected as the most important parameters based on One-Sample (Mean) Test and Friedman Test, respectively. Then, using the results, research hypotheses were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Product Storage and Distribution Depots
  • Passive defense
  • Prioritization