ارزیابی عملکرد شرکت پالایش گاز ایلام بر اساس کارت امتیازی متوازن

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت مالی، رئیس بررسی‌های مالی و حساب‌های نهایی، شرکت پالایش گاز ایلام، ایلام، ایران

2 استادیار و عضو هیئت‌علمی، دانشکده علوم انسانی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، کارشناس امور مالی، شرکت پالایش گاز ایلام، ایلام، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، کارشناس تحلیل سیستم‌ها، شرکت پالایش گاز ایلام، ایلام، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی عملکرد شرکت پالایش گاز ایلام بر اساس کارت امتیازی متوازن است. این تحقیق شاخص­هایی را در حوزه­های مالی، مشتری، رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی بر مبنای کارت امتیازی متوازن در آن شرکت تعیین و مناسب بودن آن‌ها را جهت ارزیابی عملکرد بررسی نموده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های میدانی و کتابخانه‌ای استفاده شده اما ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌هایی بوده که از جامعه دریافت شد. تحلیل با نرم‌افزار SPSS و ارزیابی و اعتبارسنجی با نرم­افزار AMOS انجام گردید. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش انجام تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی-تحلیلی است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شاخص‌های «رضایت مشتریان»، «افزایش کارایی»، «افزایش درآمد» و«بهبود رضایت کارکنان» و معیارهایی مناسب و کاربردی برای سنجش عملکرد شرکت پالایش گاز ایلام بوده و به ترتیب دارای بیش‌ترین ضریب تأثیر از بعد تکنیکی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Performance of Ilam Gas Treating Company Based on the Balanced Scorecard

نویسندگان [English]

  • nouraldin kalantari 1
  • Rahmatolah Mohammadi Pour 2
  • Roholah Ahmadi 3
  • Mostafa haidarian 4
1 PhD. Department of Accounting, Ilam Gas Treating Co., Ilam, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Human Sciences, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
3 Department of Accounting, Ilam Gas Treating Co., Ilam, Iran
4 Department of Systems Analysis Units, Ilam Gas Treating Co., Ilam, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate the performance of Ilam Gas Treating Company based on the BSC. This study has identified indicators in the areas of finance, customer, growth and learning and internal processes based on BSC in that company and checks them for performance evaluation. Field methods and libraries were used to collect information, but the main tool for collecting information was questionnaires that were received from the Statistical population research. Analysis was performed with SPSS software and validation was performed with AMOS software. The classified of this research is applied in terms of purpose and in terms of research method is descriptive-analytical research. The results of this research indicate that the indicators "customer satisfaction", "increase in efficiency", "increase in revenue" and "improve employee satisfaction" are appropriate and practical criteria for measuring the performance and Respectively have the highest impact factor from a technical point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Company Performance Evaluation
  • Balanced Scorecard (BSC)
  • Ilam Gas Treating Company
[1] کلانتری، نورالدین؛ محمدی­پور، رحمت­الله،؛ صیدی، مسعود؛ شیری، اردشیر؛ عزیزخانی، مسعود. ارزیابی عملکرد پالایشگاه‌های گاز کشور در برنامه پنجم توسعه با رویکرد بهره‌وری و تحلیل پوششی داده‌ها .(DEA) فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 1397، ۱۴ (۵۷) :۱۷۳-۱۹۹.
 [2] انوری، مونا؛ جهانگشای­رضایی، مصطفی؛ ایزدبخش، حمیدرضا. الگوبرداری و ارزیابی جامع عملکرد (با رویکرد تحلیل پوششی داده­ها). 1391، تهران. انتشارات جهاد دانشگاهی.
[3] پناهی، علی. بودجه­ریزی عملیاتی (در نظریه و عمل). 1391، تهران: مرکز پژوهش­های مجلس.
[4] آقارفیعی، علی (1383). بررسی شیوه‌های ارزیابی عملکرد شرکت سهامی بیمه ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
[5] Kaplan RS, Norton DP. Using the balanced scorecard as a strategic management system. Harvard Business Review, 1996, 74, pp. 75- 85.
[6] صفری، حسین؛ قاسمی، احمدرضا؛ عینیان، مجیده؛ پهلوانی، عبدالکریم؛ منوچهری، مسعود. نگاهی جامع بر نظام­های سنجش عملکرد، چاپ اول. 1391، موسسه کتاب مهربان نشر.
[7] زارعی محمودآبادی, محمد. ارزیابی عملکرد جامع و متوازن کتابخانه­های عمومی با مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و کارت امتیازی متوازن (BSC) 1399، مطالعه موردی: استان یزد (مطالعات کتابداری و علم اطلاعات).
[8] عباس­پور، عباس (راهنما)؛ رحیمیان، حمید (مشاور) و هاشمیان، فخری­سادات (دانشجو)، 1391. ارزیابی عملکرد شرکت ملی گاز ایران به روش. BSC پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
[9] نظری­پور، محمد؛ پارسایی، محسن. شناسایی و رتبه­بندی شاخص‌های عملکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران). نشریه پژوهش­های تجربی حسابداری، 1392، دوره 3، شماره 2.
[10] بختیاری، مسعود، کاشانی­پور، محمد، غلامی­جمکرانی، رضا، جهانگیرنیا، حسین. استراتژی تعدیل مدل کارت ارزیابی متوازن با رویکرد اسلامی: رهیافت نظریه داده بنیاد. پژوهش­های کاربردی در گزارشگری مالی. پاییز و زمستان 1398، دوره 8، شماره 15. صص 209-234.
[11] دانشفرد کرم الله، وحدانی کاوه و آغاز عسل. بررسی نقش پیاده­سازی کارت امتیاز متوازن در بهبود عملکرد سازمان. نشریه رهبری و مدیریت آموزشی. تابستان 1389، شماره 2.
[12] Otley, D. and Fakiolas, A. Reliance on accounting performance measures: Dead end or new beginning? Accounting, Organizations and Society, 2000, 25 (4-5), pp. 497-510.
[13] Davis S., Alberight T. "An investigation of the effect of Balanced Scorecard implementation on financial performance". Journal:  Management Accounting Research, 2004.
[14] خاکی، غلامرضا. روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. 1382، تهران، ناشر: بازتاب، چاپ اول.