شبیه سازی واحد شیرین سازی گازطبیعی با محلول آمین با نرم افزار PROMAX

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 مسئول پروژه

2 مسئول فرایند

چکیده

در این تحقیق با استفاده از نرم‌افزار Promax واحد شیرین سازی گاز ترش شبیه سازی شده و تاثیر تغییر پارامترهای فرایندی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مقایسه داده ها نیز شبیه سازی فرایند با برنامه Hysys نیز انجام شده است پارامترهای فرایندی که روی میزان مصرف انرژی و کیفیت گاز شیرین تولیدی تاثیر می گذارند دمای آمین ضعیف ورودی به برج جذب، میزان آمین در گردش، غلظت آمین، دمای گاز خوراک ورودی به برج جذب، میزان فشار برج جذب و برج احیاء، میزان جریان بخار مصرفی در ریبویلر برج احیاء یا دمای بالای برج احیاء می باشند نتایج این تحقیق نشان میدهد که وجود آمونیاک در گاز ترش ورودی تاثیری بیشتری بر حضور دی اکسید کربن نسبت به هیدروژن سولفاید در گاز شیرین شده دارد. نتایج نشان میدهد که میزان خطای نرم افزار promax در محاسبه غلظت ترکیبات سبک در گاز شیرین کمتر از نرم افزار hysys می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation of Gas sweetening plant using by PROMAX software

چکیده [English]

In this study, sour gas sweetening plant with amine solution has been simulated using by Promax software and the process parameters is studied. The studied unit is Iranian Offshore Oil Company is selected for the simulation and optimization. The process parameters that affect energy consumption and quality of sweet gas production at low amine (Lean Amine) entering the absorption tower, the level of circulating amine (Amine Circulation Rate), the concentration of amine (Amine Concentration), the temperature of the feed gas entering the tower adsorption, absorption tower and the tower regeneration pressure, flow rate or temperature of the steam used in the reboiler of the tower regeneration tower are restoring. The obtained results in this work show that Amonia concentration in sour gas is an important parameter in this plant. Also results show that the PROMAX software can produce more reliable data in comparison with HYSYS software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Promax software
  • sour gas
  • Amine
[1]
H. Abdel-Aal, M. Aggour and M. Fahim, Petroleum and Gas Field Processing, New york. Basel: Marcel Dekker, Inc., 2003.
[2]
A. Kohl and R. Nielsen, Gas Purification, 5th ed., Houson, Texas: Gulf Publishing Co., 1997.
[3]
Handbook of natural gas transmission and processing.
[4]
H. E. Alfadala and E. Al-Musleh, "Simulation of an Acid Gas Removal Process Using Methyl di ethanolamine; an Equilibrium Approach," in Proceedings of the 1st Annual Gas Processing Symposium, 2009.
[5]
B. P. Mandal, M. Guha, A. K. Biswas and S. S. Bandyopadhyay, "Removal of carbon dioxide by absorption in mixed amines: modelling of absorption in aqueous MDEA/MEA and AMP/MEA solutions," Chemical Engineering Science, vol. 56, pp. 6217-6224, 2001.
[6]
D. Speyer, V. Ermatchkov and G. Maurer, "Solubility of Carbon Dioxide in Aqueous Solutions of N-Methyl di ethanolamine and Piperazine in the Low Gas Loading Region," Chemical Engineering Data, vol. 55, pp. 283-290, 2010.
[7]
H.-J. Xu, C.-F. Zhang and Z.-S. Zheng, "Selective H2S Removal by Non aqueous Methyl di ethanolamine Solutions in an Experimental Apparatus," Industrial engineering Chemical Reserch, vol. 41, pp. 2953-2956, 2002.
[8]
A. Vrachnos, E. Voutsas, K. Magoulas and A. Lygeros, "Thermodynamics of Acid Gas-MDEA-Water Systems," Industrial Engineering Chemical Research, vol. 43, pp. 2798-2804, 2004.
[9]
A. Vrachnos, G. Kontogeorgis and E. Voutsas, "Thermodynamic Modeling of Acidic Gas Solubility in Aqueous Solutions of MEA, MDEA and MEA-MDEA Blends," Industrial Engineering Chemical Reserch, vol. 45, pp. 5148-5154, 2006.
[10] H. E. AlfadalaوE. Al-Musleh, “Simulation of an Acid Gas Removal Process Using Methyl di ethanolamine; an Equilibrium Approach,” Proceedings of the 1st Annual Gas Processing Symposium, 2009.
[11]
K. Qiu, J. Shang, M. Ozturk, T. Li, S. Chen, L. Zhang and X. Gu, "Studies of methyl di ethanolamine process simulation and parameters optimization for high-sulfur gas sweetening," Natural Gas Science and Engineering, vol. 21, pp. 379-385, 2014.
[12]
B. Mandal and s. s. Bandyopadhyay, "Simultaneous Absorption of CO2 and H2S Into Aqueous Blends of N-Methyl di ethanolamine and Di ethanolamine," Environ. Sci. Technol., vol. 40, pp. 6076-6084, 2006.
[13]
M. M. Ghiasi and A. H. Mohammadi, "Rigorous modeling of CO2 equilibrium absorption in MEA, DEA, and TEA aqueous solutions," Natural Gas Science and Engineering, vol. 18, pp. 39-46, 2014.
[14]
O. A. Al-Rashed and S. H. Ali, "Modeling the solubility of CO2 and H2S in DEA–MDEA alkanolamine solutions using the electrolyte–UNIQUAC model," Separation and Purification Technology, vol. 94, pp. 71-83, 2012.
[15]
B. Mandal, A. Biswas and S. Bandyopadhyay, "Selective absorption of H2S from gas streams containing H2S and CO2 into aqueous solutions of N-methyl di ethanolamine and 2-amino-2-methyl-1-propanol," Separation and Purification Technology, vol. 35, pp. 191-202, 2004.
[16]
Startup and Operating Manual Gas Systems For Dorood Onshore Facilities & New Plant Kharg Island Elf Petroleum Iran, vol. 1, Petrofac International Ltd.
[17] Phase Behavior of petroleum Reservoir Fluids, Karen Schou Pedersen, Peter L. Christensen, Taylor & Francis publisher, 2007.