بهینه‌سازی برج تقطیر با استفاده از مفهوم انتگراسیون حرارتی داخلی و تحلیل اکسرژی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی شیمی

3 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

اگرچه تقطیر یکی از پرمصرف‌ترین فرآیندها از لحاظ مصرف انرژی است اما جزء متداول‌ترین واحدهای صنعتی محسوب می‌شود. لذا صرفه‌جوئی انرژی در این بخش همواره مورد توجه محققان بوده است. در این مقاله روشی برای آنالیز ترمودینامیکی برج تقطیر بر مبنای انتگراسیون حرارتی داخلی با هدف بکاربردن جوش‌آور و خنک‌کننده جانبی ارائه گردیده است. در این روش از مفهوم اکسرژی به عنوان ملاک کیفیت انرژی و هم‌چنین به عنوان نیرو محرکه‌ی جدید جهت بهینه‌سازی بار حرارتی و مکان مبدل جانبی و بررسی میزان صرفه‌جویی انرژی استفاده شده است. نتایج شبیه سازی بر روی برج تقطیر دی‌بوتانایزر با استفاده از روش پیشنهادی نشان می-دهد که مشکلاتی نظیر تغییرات دمایی و خطاهای ایجاد شده در بار حرارتی که بعد از جایگزین شدن جوش‌آور و خنک‌کننده جانبی در روش‌های قبلی ایجاد می‌شد، وجود ندارد. هم‌چنین استفاده از این روش منجر به صرفه‌جویی قابل توجهی در انرژی مورد نیاز برج شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distillation Column Optimization by Using of Internal Heat Integration Concept and Exergy Analysis

نویسندگان [English]

 • Leila Izadi 1
 • Bahareh Bidar 2
 • Farhad Shahraki 3
1
2 Department of Chemical Engineering, University of Sistan and Baluchestan
3 University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Although distillation is one of the most energy consumer processes, it is common in industrial units. Therefore, saving of energy in that is attractive for researchers. In this work, a thermodynamic analysis based on internal heat integration for distillation column with the aim of applying inter–reboiler and inter–cooler is presented. In this method, the exergy concept is employed to judge the quality of energy as well as a new driving force in order to thermal load and side exchanger position optimization. Also, this method makes it possible to evaluate energy saving. The simulation results of Debutanizer distillation column by using of proposed method show that many problems i.e.: temperature changes and errors in thermal load after replacing inter–reboiler and inter–cooler that have already occurred, did not happen in this method. Furthermore, using of this method leads to significant savings in required energy of column.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Distillation
 • Optimization
 • Internal Heat Integration
 • Exergy
 • Energy Consumption
 1. Hurowitz S., Anderson J., Duvall M. and Riggs J. B., Distillation control configuration selection, Journal of Process Control, Vol. 13, 2003, 357–362.
 2. Dhole V. and Linnhoff B., Distillation column targets, Computers and Chemical Engineering, Vol. 17, 1993, pp. 549–560.
 3. Wankat P.C. and Kessler D.P., Two–feed distillation. Same composition feeds with different enthalpies, Industrial and Engineering Chemistry Research, Vol. 32, No. 12, 199, pp. 3061–3067.
 4. Agrawal R. and Herron D.M., Optimal thermodynamic feed conditions for distillation of ideal binary mixtures, AIChE journal, Vol. 43, No. 11, 1997, pp. 2984–2996.
 5. Bandyopadhyay S., Effect of feed on optimal thermodynamic performance of a distillation column, Chemical Engineering Journal, Vol. 88, No.1, 2002, pp. 175–186.
 6. Fonyo Z., Thermodynamic analysis of rectification. II. Finite cascade models, International Chemical Engineering, Vol. 14, 1974b, pp. 203–210.
 7. Fonyo Z., Thermodynamic analysis of rectification. I. Reversible model of rectification, International Chemical Engineering, Vol. 14, 1974a, pp. 203–210.
 8. Franklin N.L. and Wilkinson M.B., Reversibility in the separation of multicomponent mixtures, Transaction of the Institute of Chemical Engineers, Vol. 60, 1982, pp. 276–282.
 9. Bandyopadhyay S., Malik R.K. and Shenoy U.V., Temperature–enthalpy curve for energy targeting of distillation columns, Computers and Chemical Engineering, Vol. 22, No. 12, 1998, pp. 1733–1744.
 10. De Koeijer G.M., Kjelstrup S., Van der Kooi H.J., Knoche K.F. and Andersen T.R., Positioning heat exchangers in binary tray distillation using iso–force operation, Energy Conversion and Management, Vol. 43, No. 9–12, 2002a, pp. 1571–1581.
 11. De Koeijer G.M., Kjelstrup S., Salamon P., Siragusa G., Schaller M. and Hoffmann K. H., Comparison of entropy production rate minimization methods for binary diabatic distillation, Industrial and Engineering Chemistry Research, Vol. 41, No. 23, 2002b, pp. 5826–5834.
 12. Stupin W.J. and Lockhart F.J., Thermally coupled distillation–a case history, Chemical Engineering Progress, Vol. 68, No. 10, 1972, pp. 71–77.
 13. Mah R.S.H., Nicholas Jr J.J. and Wodnik R.B., Distillation with Secondary Reflux and Vaporization: A Comparative Evaluation, AICHE Journal, Vol. 23, No. 5, 1977, pp. 651–658.
 14. Douani M. and Terkhi S., Distillation of complex mixture. Part II, Performance analysis of a distillation column using exergy, Entropy, Vol. 9, No. 3, 2007, pp 137–151.
 15. Huang K., Shan L. and Zhu Q., A totally heat–integrated distillation column (THIDiC), the effect of feed pre–heating by distillate., Applied Thermal Engineering, Vol. 28, No. 8–9, 2008, pp. 856–864.
 16. Aguirre P., Espinosa J., Tarifa E. and Scenna N., Optimal thermodynamic approximation to reversible distillation by means of inter–heaters and inter–coolers, Industrial and Engineering Chemistry Research, Vol. 36, No. 11, 1997, pp. 4882–4893.
 17. Gani R. and Bek–Pedersen E., Simple new algorithm for distillation column design, AIChE Journal, Vol. 46, No. 6, 2000, pp. 1271–1274.
 18. De Koeijer G., Rosjorde A. and Kjelstrup S., Distribution of heat exchange in optimum diabatic distillation column, Energy, Vol. 29, No. 12–15, 2004, pp. 2425–2440.
 19. Pinto F.S., Zemp R., Jobson M. and Smith R., Thermodynamic optimization of distillation columns, Chemical Engineering Science, Vol. 66, No. 13, 2011, pp. 2920–2934. 
 20. Ghorbani B., Salehi G.R., Amidpour M. and Hamedi M.H., Exergy and exergoeconomic evaluation of gas separation process, Journal of Natural Gas Science and Engineering, Vol. 9, 2012, pp. 86–93.
 21. Nakaiwa M., Huang K., Owa M., Akiya T., Nakane T., Sato M., Takamatsu T. and Yoshitome H., Potential energy saving in ideal heat-integrated distillation column, Applied Thermal Energy, Vol. 18, No. 11, 1998, pp. 1077–1087.
 22. Takamatsu T., Nakaiwa M. and Huang K., Simulation oriented development of a new heat integrated distillation column and its characteristics for energy saving, Computers and Chemical Engineering, Vol. 21, 1997, pp. 243–247.
 23. Gadalla M., Olujic Z., Sun L., De Rijke A. and Jansens P.J., Pinch analysis–based approach to conceptual design of internally heat–integrated distillation columns, Chemical Engineering Research and Design, Vol. 83, No. 8, 2005, pp. 987–993.
 24. Khalifa M. and Emtir M., Rigorous optimization of heat–integrated and Petlyuk column distillation configurations based on feed conditions, Clean Technology Environment Policy, Vol. 11, No. 1, 2009, pp. 107–113.
 25. Koehler J., Aguirre P. and Blass E., Minimum reflux calculations for non–ideal mixtures using the reversible distillation model, Chemical Engineering Science, Vol. 46, 1991, pp. 3007–3021.
 26. Olujić, Ž., Sun, L., Gadalla, M., De Rijke, A. and Jansens, P. J., Enhancing thermodynamic efficiency of energy intensive distillation columns via internal heat integration, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, Vol. 22, No. 4, 2008, pp. 383–392.
 27. Suphanit, B., Design of internally heat-integrated distillation column (HIDiC): uniform heat transfer area versus uniform heat distribution. Energy, Vol. 35, No. 3, 2010, pp. 1505–1514.
 28. Suphanit, B., Optimal heat distribution in the internally heat-integrated distillation column (HIDiC), Energy, Vol. 36, No .7, 2011, pp. 4171–4181.
 29. Treybal R.E., Mass Transfer Operation, Third Edition, McGraw-Hill, 1981.
 30.  Gadalla M., Olujic Z ., De Rijkeb A. and Jansens P.J., Reducing CO2 emissions of internally heat–integrated distillation columns for separation of close boiling mixtures, Energy, Vol. 31, No. 13, 2006, pp. 2409–2417.
 31. Iwakabe K., Nakaiwa M., Huang K., Nakanishi T., Rosjorde A., Ohmori T., Endo A. and Yamamoto T., Energy saving in multi component separation using an internally heat–integrated distillation column (HIDiC), Applied Thermal Engineering, Vol. 26, 2006, pp 1362–1368.
 32.  Nakaiwa M., Huang K., Owa M., Akiya T, Nakane T., Sato M., Takamatsu T. and Yoshitome H, Potential energy saving in ideal heat integrated distillation column, Applied Thermal Engineering, Vol. 18, 1998, pp 1077–1087.
 33. Rivero R., Exergy simulation and optimization of adiabatic and diabatic binary distillation, Energy, Vol. 26, No. 6, 2001, pp. 561–593.
 34. Hammond G.P., Industrial energy analysis, thermodynamics and sustainability, Vol. 84, 2007, pp 675–700.
 35. Seider W., Seader J. and Lewin D., Product and Process Design Principles: Synthesis, Analysis and Design, John Wiley and Sons, 2004.