سنتزو بکارگیری نانو کاتالیزورPt-Re/Al2O3موثردر فرایند رفورمینگ نفتا

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اثر روش سنتز نانوکاتالیست بر خواص شیمی-فیزیکی و عملکرد ¬نانوکاتالیست دوفلزی پلاتین-رنیم بر پایه آلومینا بررسی شد. نمونه های نانوکاتالیست با استفاده از روش میکروامولسیون سنتز شده وکارایی آنها با کاتالیست ساخته شده به روش تلقیح در رفورمینگ نرمال هپتان در دمای°C 500 و فشارatm1مقایسه گردید. خواص فیزیکی و شیمیایی کاتالیستها با روش¬های جذب و واجذب نیتروژن، ICP واحیای برنامه¬ریزی¬شده دمایی (TPR) تعیین گردید. نتایج حاصل از TPR نشان داد که استفاده از روش میکرو امولسیون در ساخت کاتالیست سبب برهمکنش قویتر ذرات فلزی با پایه میگردد. همچنین استفاده از روش میکروامولسیون باعث افزایش پراکندگی وکاهش اندازه¬ ذرات میشود. در کاتالیست سنتزی به روش میکروامولسیون فعالیت کاتالیست از 26% به 50% افزایش یافت. به علاوه گزینش پذیری بنزن از 15/3 به 61/9 ، تولوئن از 2/34 به 6/07 و متیل سیکلو هگزان از 2/3 به8/04 افزایش یافت. همچنین گزینش پذیری متان از 2/4 به 1/05 کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Synthesis and application of Pt-Re naphtha reforming nano-catalyst

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Razi Asrami 1
  • Ahmad Tvassoli 2
1 College of Science, Catalyst and Reactor Engineering Laboratory, University of Tehran, Tehran, Iran
2 College of Science, Catalyst and Reactor Engineering Laboratory, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The effect of the synthesis method over the nanocatalytic physiochemical behavior and their application was investigated in Pt-Re/Al2O3 nano-catalyst. The catalysts synthesized by microemulsion method and their applications were compared by those impregnation in the n-Heptane reforming reaction at 500 ᵒC and 1 atm. The catalysts were characterized by nitrogen adsorption isotherms, ICP and TPR. The result of TPR showed that the microemulsion method leads to stronger interaction of metal particle with the support. Also the use of microemulsion method leads to an increase in the metal dispersion and reduces the particle size. The microemulsion method leads to increase in the activity of catalyst from 0.26% to 50%. In addition, the selectivity of benzene increases from 3.15% to 9.61%; while, the toluene selectivity rises from 2.34% to 6.075% and selectivity of methyl cyclohexane increases from 2.3% to 8.04%. Also, the methane selectivity decreases from 2.4% to 1.05%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Naphtha reforming
  • Pt
  • Re
  • Al2O3
  • Microemulsion