اثر دما و درصد وزنی نانوذرات اکسید آلومینیوم بر خواص ترموفیزیکی نانوسیال

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل

2 دانشیار مهندسی شیمی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل

3 استادیار مهندسی شیمی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل

4 دانشیار فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد

چکیده

در این پژوهش اثر دما و درصد وزنی نانوذرات اکسیدآلومینیوم بر خواص ترموفیزیکی نانوسیال مورد مطالعه قرار گرفت. نانوذرات اکسید آلومینیوم سنتز شد و از روش­های استفاده از سورفکتانت، ارتعاش اولتراسونیک و تغییر اسیدیته برای پراکندگی نانوذرات در سیال پایه استفاده گردید. اثر 0/5-0/1 درصدهای وزنی نانوذرات در دماهای 25، 45 و 65 درجه سلسیوس بر خواص ترموفیزیکی نانوسیال بررسی شد. حداکثر پایداری نانوسیال بر پایه آب و اتیلن گلیکول با به­ترتیب 25 و 75 درصد حجمی در نسبت­ وزنی یک به یک سدیم دودسیل سولفات به نانوذرات به­دست آمد. با افزایش دما و درصد وزنی نانوذرات، رسانایی حرارتی به‌طور غیرخطی افزایش یافت. دانسیته و ویسکوزیته با افزایش درصد وزنی و کاهش دما، افزایش یافت. نتایج نشان داد حداکثر افزایش هدایت حرارتی 76/2 درصد در دمای 25 درجه سلسیوس و 0/5 درصد وزنی نانوذره بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Temperature and Weight Percentage of Aluminum Oxide Nanoparticles on Thermophysical Properties of Nanofluid

نویسندگان [English]

  • saeed Rahman Salari 1
  • خاورپور Khavarpour 2
  • mojtaba masoumi 3
  • Saba Mosivand 4
1 PhD student of Chemical Engineering, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol
2 Associate Professor of Chemical Engineering, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol
3 Assistant Professor of Chemical Engineering, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol
4 Associate Professor of Physics, Physics Department, Faculty of Basic Sciences, Lorestan University, Khorram-Abad
چکیده [English]

In this research, the effect of temperature and weight percentage of aluminum oxide nanoparticles on the thermophysical properties of nanofluid was studied. Aluminum oxide nanoparticles were synthesized and the methods of using surfactant, ultrasonic vibration and changing acidity were used to disperse the nanoparticles in base fluid. The effect of 0.1-0.5 weight percent of nanoparticles at temperatures of 25, 45 and 65 °C on the thermophysical properties of nanofluid was investigated. Maximum stability of nanofluid based on water and ethylene glycol with 25 and 75% by volume, respectively was achieved in a one-to-one weight ratio of sodium dodecyl sulfate to nanoparticles. With increasing temperature and weight percentage of nanoparticles, the thermal conductivity increased nonlinearly. Density and viscosity increased with increasing weight percentage and decreasing temperature. The results showed that the maximum increase in thermal conductivity was 76.2% at a temperature of 25 °C and 0.5% by weight of nanoparticles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanofluid
  • Aluminum Oxide
  • Viscosity
  • Weight Percentage
  • Thermal Conductivity
[1] ف. سلیمی، ج. سلیمی، "مروری بر کاربردهای نانوسیال در زمینه انتقال حرارت و انتقال جرم"، نشریه فرایند نو، سال هشتم. شماره 44، ص. 49-39، زمستان 1392.
[2] R. Saidura, K. Y. Leong, H.A. Mohammad, "A review on applications and challenges of nanofluids", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol.15, pp. 1646–1668, 2011.
[3] P. K. Das, "A review based on the effect and mechanism of thermal conductivity of normal nanofluids and hybrid nanofluids", Journal of Molecular Liquids, Vol. 240, pp. 420-446, 2017.
[4] M. Bahiraei, R. Rahmani, A. Yaghoobi, et al, "Recent research contributions concerning use of nanofluids in heat exchangers: A critical review", Applied Thermal Engineering, Vol. 133, pp.137-159, 2018.
[5] M. Gupta, V. Singh, R. Kumar, Z. Said, "A review on thermophysical properties of nanofluids and heat transfer applications", Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 74, pp. 638–670, 2017.
[6] K.S. Suganthi, K.S. Rajan, "Metal oxide nanofluids: Review of formulation, thermo-physical properties, mechanisms, and heat transfer performance", Renewable and Sustainable Energy Reviews vol. 76, PP. 226–255, 2017.
[7] S. Rahman Salari, M. Khavarpour, M. Masoumi, S. Mosivand, "Preparation of cobalt oxide and tin dioxide nanofluids and investigation of their thermophysical properties", Microfluidics and Nanofluidics 26, 79, 2022.
[8] P.K. Namburu, D.P Kulkarni, A. Dandekar, D.K. Das, "Experimental investigation of viscosity and specific heat of silicon dioxide nanofluids", Micro & Nano Letters,vol. 2, pp. 67–71, 2007.
[9] D.P. Kulkarni, R.S. Vajjha, D.K. Das, D.Oliva, "Application of aluminum oxide nanofluids in diesel electric generator as jacket water coolant", Applied Thermal Engineering, vol. 28, pp.1774–1781, 2008.
[10] R.S. Vajjha, D.K. Das, "Specific heat measurement of three nanofluids and development of new correlations", Journal of Heat Transfer, vol. 131, pp.071601, 2009.
[11] B. Barbes, R. Paramo, E. Blanco, C, Casanova, "Thermal conductivity and specific heat capacity measurements of CuO nanofluids", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol. 115, pp.1883-1891, 2013.
[12] S. Mosivand, I. Kazeminezhad, S. Piri Fathabad. "Easy, fast, and efficient removal of heavy metals from laboratory and real wastewater using electrocrystalized iron nanostructures", Microchemical Journal, vol. 146, pp. 534–543, 2019.
[13] S. Iranshahi, S. Mosivand, "Cobalt/graphene oxide nanocomposites: Electro-synthesis, structural, magnetic, and electrical properties", Ceramics International, vol. 48, pp.12240-12254, 2022.
[14] م. آدمی، ص. موسیوند، "ساخت و مشخصه‌یابی خواص بلوری نانوساختارهای هیدروکسید آلومینیوم و بررسی کاربرد آنها"، مجلة پژوهش سیستم‌های بس‌ذره‌ای، دورة 10، شمارة 2، ص. 67-83، تابستان 1399.
[15] K. Bashirnezhad, Sh. Bazri, M. R. Safaei, M. Goodarzi, M. Dahari, O. Mahian, A. SelimDalkılıça, S. Wongwises, "Viscosity of nanofluids: A review of recent experimental studies", International Communications in Heat and Mass Transfer, vol. 73, pp. 114-123, 2016.
[16] L. Syam Sundar, E. Venkata Ramana, Manoj K. Singh, Antonio C.M. Sousa, "Thermal conductivity and viscosity of stabilized ethylene glycol and water mixture Al2O3 nanofluids for heat transfer applications: an experimental study", International Communications in Heat and Mass Transfer, vol. 56, pp. 86–95, 2014.
[17] N. Jamshidi, M. Farhadi, D.D. Ganji, K. Sedighi, "Experimental investigation on the viscosity of nanofluids", International Journal of Engineering, Transactions B, vol. 25, pp. 201–209, 2012.
[18] E. Ionela Cherecheş, D. Bejan, A. Adriana Minea, "Experimental study on viscosity and isobaric heat capacity of PEG 400 enhanced with TiO2 nanoparticles", Alexandria Engineering Journal, vol. 81, pp. 256–263, 2023.
[19] D. Ranjan Parida, S. Basu, "On the specific heat capacity of HITEC-salt nanocomposites for concentrated solar power applications", RSC Advances, vol. 13, pp. 5496-5508, 2023.
[20] S.Q. Zhou, R. Ni, "Measurement of the specific heat capacity of water-based Al2O3 nanofluid", Applied Physics Letters, vol. 92 (9), 2008.
[21]  E. De Robertis, E.H.H. Cosme, R.S. Neves, A.Y. Kuznetsov, A.P.C. Campos, S.M. Landi, et al. "Application of the modulated temperature differential scanning calorimetry technique for the determination of the specific heat of copper nanofluids", Applied Thermal Engineering, vol. 41, pp. 7-10, 2012.
[22] R. Hentschke, "On the specific heat capacity enhancement in nanofluids", Hentschke Nanoscale Research Letters, 11(88), pp. 1-11, 2016.
[23] H. Riazi, T. Murphy, G. B. Webber, R. Atkin, S. S. M. Tehrani, R. A. Taylor, "Specific heat control of nanofluids: A critical review", International Journal of Thermal Sciences, vol. 107, pp. 25-38, 2016.
[24] Y. Hwang, J.K. Lee, C.H. Lee, Y. Jung, S.I. Cheong, C.G. Lee, et al, "Stability and thermal conductivity characteristics of nanofluids", Thermochimica Acta, vol. 455, 2007.
[25] M.P. Beck, Y. Yuan, P. Warrier, A.S. Teja, "The effect of particle size on the thermal conductivity of alumina nanofluids", Journal of Nanoparticle Research, vol.11, pp. 1129–1136, 2009.
[26] W. Yu, H. Xie, L. Chen, Y. Li, "Investigation of thermal conductivity and viscosity of ethylene glycol based ZnO nanofluid", Thermochimica Acta, vol.491, no.1, pp. 92–96, 2009.
[27] M.K. Abdolbaqi, W.H. Azmi, R. Mamat, K.V. Sharma, G. Najafi, "Experimental investigation of thermal conductivity and electrical conductivity of bioglycol-water mixture based Al2O3 nanofluid", Applied Thermal Engineering, 102: pp. 932–941, 2016.
[28] S. Askari, H. Koolivand, M. Pourkhalil, R. Lotfi, A. Rashidi, "Investigation of Fe3O4/Graphene nanohybrid heat transfer properties: Experimental approach", International Communications in Heat and Mass Transfer, vol. 87, pp. 30–39, 2017