زلال‌سازی پساب پالایشگاهی به روش انعقاد با فریک کلراید و شناورسازی با هوای محلول

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

3 رئیس واحد آب و بخار شرکت پالایش نفت اصفهان

4 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

پساب‌های روغنی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی به دلیل وجود آلاینده‌های مختلف برای استفاده مجدد و یا قبل از رهاسازی در محیط زیست نیازمند تصفیه هستند. در این بررسی آزمایشگاهی فرایند انعقاد و لخته‌سازی با ترکیب فریک کلراید و شناورسازی با هوای محلول برای زلال‌سازی پساب پالایشگاه اصفهان استفاده شد مشخصه‌های غلظت ماده منعقدکننده، pH محلول، میزان جریان برگشتی و زمان ماند به عنوان عوامل موثر بر فرایند زلال‌سازی مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش‌ها به روش آماری فاکتوریل عمومی طراحی و انجام شدند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که pH محلول تاثیرگذارترین عامل در فرایند بوده و فریک کلراید در شرایط بهینه قابلیت حذف تیرگی به میزان بیش از 50% را دارا است. شرایط بهینه در استفاده از ماده منعقدکننده به میزان ppm32 در pH برابر با 2/6 می‌باشد که با تنظیم میزان جریان برگشتی در 75% و زمان ماند 20 دقیقه حاصل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Oil refinery wastewater treatment by coagulation with ferric chloride and dissolved air flotation

چکیده [English]

Oily wastewater produced in refineries and petrochemical industries contain variant contaminants. So these are needed to be treated before reuses or charging into water source. In this experimental study coagulation and flocculation with ferric chloride as coagulant, were used for Isfahan oil refinery wastewater treatment as well as dissolved air flotation. Coagulant dose, pH, recycle ratio and residence time were considered as effective factors. Experiments were designed and done according to general factorial methods. Results showed that pH was the most effective factor in turbidity reduction process and ferric chloride achieved more than 50% turbidity removal in optimum condition. It was included of 32ppm, pH equal to 6.2, 75% recycle ratio and 20 minute residence time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coagulation and flocculation
  • dissolved air flotation
  • Ferric chloride
  • refinery wastewater