شبیه سازی واحد شیرین سازی گازطبیعی با محلول آمین با نرم افزار PROMAX

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 مسئول پروژه

2 مسئول فرایند

چکیده

در این تحقیق با استفاده از نرم‌افزار Promax واحد شیرین سازی گاز ترش شبیه سازی شده و تاثیر تغییر پارامترهای فرایندی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مقایسه داده ها نیز شبیه سازی فرایند با برنامه Hysys نیز انجام شده است پارامترهای فرایندی که روی میزان مصرف انرژی و کیفیت گاز شیرین تولیدی تاثیر می گذارند دمای آمین ضعیف ورودی به برج جذب، میزان آمین در گردش، غلظت آمین، دمای گاز خوراک ورودی به برج جذب، میزان فشار برج جذب و برج احیاء، میزان جریان بخار مصرفی در ریبویلر برج احیاء یا دمای بالای برج احیاء می باشند نتایج این تحقیق نشان میدهد که وجود آمونیاک در گاز ترش ورودی تاثیری بیشتری بر حضور دی اکسید کربن نسبت به هیدروژن سولفاید در گاز شیرین شده دارد. نتایج نشان میدهد که میزان خطای نرم افزار promax در محاسبه غلظت ترکیبات سبک در گاز شیرین کمتر از نرم افزار hysys می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation of Gas sweetening plant using by PROMAX software

چکیده [English]

In this study, sour gas sweetening plant with amine solution has been simulated using by Promax software and the process parameters is studied. The studied unit is Iranian Offshore Oil Company is selected for the simulation and optimization. The process parameters that affect energy consumption and quality of sweet gas production at low amine (Lean Amine) entering the absorption tower, the level of circulating amine (Amine Circulation Rate), the concentration of amine (Amine Concentration), the temperature of the feed gas entering the tower adsorption, absorption tower and the tower regeneration pressure, flow rate or temperature of the steam used in the reboiler of the tower regeneration tower are restoring. The obtained results in this work show that Amonia concentration in sour gas is an important parameter in this plant. Also results show that the PROMAX software can produce more reliable data in comparison with HYSYS software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Promax software
  • sour gas
  • Amine